Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. 

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br. 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html. 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

1) celów współpracy – § 2 programu,

2) zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,

3) form współpracy pozafinansowej – § 6 – 14 programu,

4) priorytetowych zadań publicznych na 2019 rok – § 15 -34 programu,

5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,

6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje. 

W dniu 18 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 21 880 000,00 zł, a tym samym ma być taka sama jak w 2018 roku. 

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2019 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,

2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Propozycje do Programu współpracy na 2019 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Program współpracy” —> Konsultacje programu na rok 2019: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2019.html 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2019 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Konferencja: 10 lat we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez LGD Razem dla Radomki

lgd razem dla radomki

Zapraszamy na konferencję 10 lat we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie o godzinie 11.30.

Program konferencji:

  • Inauguracja konferencji
  • Dokonania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w latach 2008-2018
  • Wystąpienia gości
  • Wręczenie wyróżnień Członkom Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”
  • Występ zespołu ludowego
  • Lunch.

Prosimy o potwierdzenie obecności udziału w konferencji do dnia 12 czerwca 2018 r. – telefonicznie pod nr telefonu 48 38 58 996, lub mailowo: zarzad@razemdlaradomki.pl

Rekrutacja na drugie spotkanie sieciujące rozpoczęta

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Lidera projektu ma przyjemność zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim spotkaniu sieciującym OWES przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, PES, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5 w dniach 12 i 13 czerwca 2018.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 6 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej

LEADER/RLKS po 2020 r. – Regionalne konsultacje materiału MRiRW

Szef Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER przekazuje otrzymane pismo podpisane przez Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela dot. propozycji Resortu dot. LEADERa/RLKS po 2020 r. z prośbą o wyrażenie stanowiska Lokalnych Grup Działania. Uważam, że nasz głos powinien być wyrażony przez Polską Sieć LGD, jako największego reprezentanta polskich LGD, dlatego w porozumieniu z Januszem Bartczakiem, Prezesem PS LGD uruchamiamy regionalne konsultacje przesłanego przez MRiRW materiału.

Prosimy o przesłanie Państwa pierwszych uwag do przedstawionych propozycji – jako uzgodnionych stanowisk LGD z poszczególnych regionów – w załączonej tabeli. Tabelę, w której zamieściliśmy ważniejsze propozycje z materiału przesłanego przez MRiRW wraz z miejscem na wpisywanie uwag prosimy odsyłać na adres e-mail: wmagrys@silesia.org.pl w terminie do dnia 8 czerwca br.

W dniu 5 czerwca zaplanowana jest dyskusja Zarządu PS LGD w tej sprawie. Następnie w oparciu o uzgodnienia Zarządu oraz przesłane uwagi zostanie przygotowany projekt stanowiska PS LGD, który w naszym przekonaniu powinien być rozpoczęciem wielomiesięcznej dyskusji nt. konkretnych, polskich rozwiązań na okres po 2020 r.

Prosimy o wyjątkową mobilizację i poważne potraktowanie niniejszej prośby.
Tabela Konsultacyjna PS LGD

LEADER po 2020

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi