Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

Ankieta ENRD skierowana do LGD

Ankieta ENRD 2017 skierowana do LGD pozostaje otwarte do 1 grudnia. Wraz z DG AGRI chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z tej okazji, aby wypowiedzieć się na temat wdrażania LEADER w Waszym regionie. Wypełnienie ankiety zajmuje około 40 minut. Można uzyskać dostęp do ankiety tutaj, angielskiej wersji PDF tutaj i listy kodów LGD tutaj.

Należy pamiętać, że istnieją pytania, na które można wybrać tylko ograniczoną liczbę odpowiedzi, instrukcje dla każdego pytania powinny to wyjaśnić. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, kontakt możliwy  pod adresem leader-clld@enrd.eu .

Atlas Dobrych Praktyk Przyjaznych dla Środowiska i Klimatu

Mamy zaszczyt zaprezentować spektrum projektów wyłonionych w ramach Konkursu „EkoLeader LGD”. Spośród siedemnastu przykładów dobrych praktyk, opisanych w niniejszej publikacji, Jury wyłoniło trzech laureatów, których projekty najbardziej odpowiadały celom Konkursu i ustalonym w regulaminie kryteriom ich oceny.

 

Z uwagi na specyfikę europejskiej inicjatywy LEADER, wdrażanej w Polsce od 2004 r. przez Lokalne Grupy Działania LGD, nagrody konkursowe przyznawane były równolegle, czyli LGD, która wsparła dany projekt w ramach realizacji swojej lokalnej strategii rozwoju LSR oraz bezpośredniemu realizatorowi danej operacji, zrealizowanej w poprzedniej (2007 – 2013) lub aktualnej (2014 – 2020) perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Altas dostepny jest na stronie www.ekoleader.pl lub możecie Państwo znaleźć go tutaj: Atlas Dobrych Praktyk Przyjaznych dla Środowiska i Klimatu

Stanowisko polskiej Sieci LGD przedstawione na VII posiedzeniu grupy tematycznej ds. podejścia LEADER.

W dniu 12.10.2017 w Warszawie odbyło się VII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER, na którym zarząd Polskiej Sieci LGD przedstawił oficjalne stanowisko w sprawie podejścia LEADER po roku 2020.

  1. Wyrażamy wolę utrzymania oddolnego podejścia LEADER w następnych okresach
    programowania, jako instrumentu finansowego który przenosi proces decyzyjny na poziom lokalny i jest z tego poziomu zarządzany.\
  2. Zapraszamy Komisję Europejską i Kraje Członkowskie do dialogu nt. zwiększenia efektywności podejścia i wykorzystanie doświadczenia LGD w celu poprawy jakości wdrażania LEADER/RLKS.
  3. Proponujemy powrót do procedur stosowanych przed 2007 r. gdy program LEADER był osobną inicjatywą, i był przyjaznym dla beneficjentów narzędziem rozwoju lokalnego. Zalecamy odejście od zbiurokratyzowanego systemu opartego na miernikach i kwalifikowalności kosztów i powrót do podstawowych zasad podejścia LEADER. Zwracamy się o opracowanie prostych reguł opartych na możliwościach i zaufaniu zamiast na restrykcjach.
  4. Popieramy wdrożenie wielofunduszowego podejścia RLKS z zaznaczeniem, że powinien funkcjonować jako wydzielony program mający dostęp do wielu funduszy lub być zarządzany przez jedną instytucję koordynującą. Zdaniem Polskich LGD wdrożenie, rozszerzenie RLKS nie uda się, bez ustanowienia jednego instrumentu finansowego, dla którego opracowane zostaną już na poziomie europejskim własne przepisy, procedury, co odpowiednio zostanie zastosowane w krajach członkowskich.
  5. Zwracamy uwagę na właściwe stosowanie pojęcia innowacyjność, nie powinna być celem samym w sobie i dotyczyć wszystkich obszarów podejścia, lecz powinna zostać wypracowana na poziomie lokalnym w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań.
  6. Potrzebujemy większej aktywizacji podejścia, zwłaszcza w tych obszarach gdzie z trudem docieramy do mieszkańców. Działania aktywizujące powinny być priorytetem i mieć zagwarantowane proste i wystarczające finansowanie.
  7. Stoimy na stanowisku, że Lokalne Grupy Działania powinny uzyskać większy zasób uprawnień i większy zakres odpowiedzialności, celem realizacji zintegrowanego podejścia LEADER. LGD powinny mieć możliwość samodzielnego wyboru projektów przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi.
  8. Należy dążyć do uproszczenia procedur projektów współpracy, zwłaszcza międzynarodowej, pozostawiając LGD możliwość wyboru i zatwierdzania.

Mazowiecki konkurs serów zagrodowych

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w II edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych.

Współorganizatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo. Pierwszy etap to eliminacje okręgowe odbywające się w poszczególnych Oddziałach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Drugi etap to finał wojewódzki odbywający się w Warszawie, dla zwycięzców etapu okręgowego. Konkurs, zgodnie z regulaminem, obejmie dwie kategorie produktów w zależności od użytego surowca.

Dnia 7 grudnia br. odbędzie się w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich finał wojewódzki, podczas którego wyłonieni zostaną laureaci II edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. Uroczysta Gala Konkursu przewidziana jest na połowę grudnia.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.