Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

Współpraca Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z subregionu radomskiego na spotkanie poruszające temat współpracy Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 14.03.2018 roku od godziny 9.30 w Instytucie Technologii Eksploatacji ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom 26-600.
Wśród zaproszonych gości jest Pan Radosław Rybicki dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z wystąpieniem pt. „LGD a rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu”.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”.

Wytyczne dotyczące Ewaluacji LEADER / RLKS

 

Ukazało się polskie tłumaczenie praktycznego przewodnika dla podmiotów oceniających LEADER/RLKS. Przewodnik ma pomóc w realizowaniu nowych zadań ewaluacyjnych, takich jak ocena wkładów podstawowych i uzupełniających LEADER/RLKS w osiągnięcie celów polityki oraz rezultatów i oddziaływania PROW, a także monitorowaniu i ewaluacji strategii RLKS. W oparciu o istniejące ramy prawne i wskazówki, wytyczne mają ułatwić zainteresowanym stronom ewaluację interwencji, podejmowanych w ramach LEADER/RLKS oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie tych działań. W tym celu w wytycznych zamieszczono praktyczne porady na temat przygotowania i przeprowadzenia działań ewaluacyjnych dotyczących LEADER/RLKS, w przypadku, gdy są one prowadzone w ramach ewaluacji PROW, ale także podczas ewaluacji/samooceny na poziomie lokalnym.

Wytyczne dotyczące ewaluacji LEADER/RLKS zostały opracowane na potrzeby różnych grup zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich: Instytucje Zarządzające, Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich, Ewaluatorzy, Urzędnicy DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalne Grupy Działania.

Wytyczne podzielone są na następujące części:

W części 1 przedstawiono LEADER/RLKS jako część polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz pokazano jego powiązania z innymi instrumentami RLKS finansowanymi z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W części tej omówiono cel i ramy prawne ewaluacji. Przedstawiono również koncepcję ewaluacji oraz rolę różnych zainteresowanych stron w procesie ewaluacji.

W części 2 wyjaśniono cykl ewaluacji na poziomie PROW oraz opisano, w jaki sposób oceniać wkłady LEADER/RLKS w osiąganie celów na poziomie unijnym, krajowym i na poziomie PROW. Obejmuje to ocenę wkładów podstawowych i uzupełniających operacji LEADER/RLKS w cele szczegółowe rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto w tej części opisano również ocenę mechanizmu wdrażania LEADER/RLKS oraz ocenę wartości dodanej.

Część 3 zawiera zalecenia dla LGD, dotyczące sposobu przeprowadzania działań ewaluacyjnych na poziomie lokalnym oraz wsparcia, które LGD mogą otrzymać w tym zakresie od IZ, krajowych sieci obszarów wiejskich i innych zainteresowanych stron. W części tej opisano również szereg narzędzi i przykładów, które można wykorzystać w ewaluacji LEADER/RLKS na poziomie lokalnym. Skoncentrowano się na strategiach finansowanych wyłącznie w ramach EFRROW.

Zapraszamy do lektury.

 Wytyczne Leader RLKS sierpień 2017.docx

Źródło: ksow.pl

Rural Connections. Europejski Magazyn na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedstawiamy Państwu nowy, jesienno-zimowy numer magazynu na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich Rural Connections

Prace nad tym wydaniem magazynu Rural Connections zaczęły się jesienią, nie dało się uniknąć metafory zbiorów. Historie z pewnością
obrodziły w tym sezonie.

Ziarno zasiane już jakiś czas temu jest omawiane w sekcji Bliższe spojrzenie na „rural proofing” (s. 26–38). Minął rok od Deklaracji Cork 2.0, uznaliśmy więc, że pora przyjrzeć się temu podejściu bliżej. Koncepcja ta została w deklaracji podkreślona i już teraz jest niektórym dobrze znana i gotowa zapuścić korzenie w kolejnych miejscach. Badane jest podejście Wielkiej Brytanii i państw nordyckich,
a komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan oraz Guillaume Cros, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Regionów, prezentują nam swoje wizje dot. koncepcji „rural proofing”, którą obaj uważają za bardzo istotną dla przyszłego rozwoju obszarów wiejskich.

Jak zawsze w sekcji Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich (s. 14–25) przedstawiono stanowiska licznych działaczy. Jedną z pozostających w ciągłym rozkwicie idei jest podejście LEADER. Podejmujemy temat misji LGD w Chinach i wynikającej z niej współpracy. Lokalna siła stoi za kierowanymi przez społeczność inicjatywami, dotyczącymi szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wiejskich, które opisywane są w innym artykule. Opisana została również inicjatywa LGD dotyczącą zdrowia psychicznego na terenach wiejskich. Wykraczając poza tematykę lokalną, piszemy również o lizbońskiej konferencji Agri Innovation Summit, o projekcie badawczym PEGASUS, o pierwszym spotkaniu Europejskiego Parlamentu Młodzieży Wiejskiej oraz o Platformie wiedzy o rolnictwie rodzinnym FAO.

Nasz stały skrót Wiadomości i aktualnych informacji (s. 4–13) przybliża temat komunikatu WPR o przyszłości żywności i rolnictwa, najnowszych spotkań KSOW oraz wsparcia ENRD dla przedsiębiorstw wiejskich. Co więcej, piszemy o wytycznych Europejskiego Punktu Informacyjnego ds. Oceny dotyczących oceny LEADER/CLLD. Natomiast Punkt Obsługi EIP-AGRI dzieli się fascynującą historią o korzystaniu z technologii cyfrowej.

Mamy nadzieję, że ten zbiór tekstów zaowocuje inspiracjami i pomysłami na nadchodzące zimowe miesiące. Kto wie, dzisiejsze pomysły mogą być źródłem przyszłych sukcesów rozwoju wsi. Gdy to się stanie, chętnie o tym usłyszymy i przekażemy to czytelnikom.

 

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza Mazowieckie LGD na uroczystość 10-lecia LGD Wszyscy Razem

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza Mazowieckie LGD na uroczystość X-lecia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, która odbędzie się 22 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach (gm. Odrzywół)

Porządek uroczystości:
12.00 – Uroczyste otwarcie.
– Prezentacja 10-letniej działalności LGD „Wszyscy Razem”.
– Prezentacja wybranych projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD.
– Zamierzenia na 2018r.
13.30 – Występ artystyczny Stowarzyszenia Babska Rzeczpospolita Klwów.
14.00 – Uroczysty obiad.

XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

lgd razem dla radomki

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową na załączonym Formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 28 lutego 2018 roku na podany poniżej adres korespondencyjny.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59-79-116 lub (022) 59-79-146, bądź drogą elektroniczną na adres krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub anna.gawlicka@mazovia.pl