Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

24 października 2019 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polską Akademią Nauk, dotyczące współpracy mającej na celu podejmowanie wzajemnych działań i inicjatyw na rzecz środowiska osób starszych na Mazowszu.

Przygotowując się do zaplanowania oraz realizacji zadań należących do kompetencji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i PAN, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie tematyki wykładów, prelekcji, którą jesteście Państwo zainteresowani.

Pomocne informacje (np. o działalności instytutów naukowych) można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk. Zachęcam również do zapoznania się z porozumieniem, które jest dostępne na stronie MCPS (http://www.mcps.com.pl) w zakładce polityka senioralna.

Zgromadzenie informacji dotyczących tematyki jest etapem przygotowawczym do realizacji zapisów Porozumienia. Informację, przygotowaną w dowolnej formie, proszę
przesłać do 31 stycznia 2020 r. na adres: urszula.kupis@mcps.com.pl.

Betlejemskie Światło Pokoju

CzuWaj ZHP krzyż

Betlejemskie Światło Pokoju co roku odpalane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Betlejemskie swiatło pokoju

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokojuAktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – konsultacje

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Publikujemy pismo Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, o sygnaturze: WAW-PS.511.5.2019.DP w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych.

Do pobrania:

Nowa prezydencja w ELARD

W dniu 26 listopada 2019 r. w Amarante, (Portugalia) odbyło się Walne Zebranie ELARD (Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania), na którym podjęto decyzję, że w latach 2020-2021 prezydencję obejmie Szwecja. Nowym prezesem ELARD została wybrana Marion Eckardt, reprezentująca Szwedzką Sieć LGD. Nowymi wiceprezesami zostali wybrani Secundino Caso Roiz z Hiszpani oraz Hartmut Berndt z Niemiec. Polska Sieć LGD reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Piotr Sadłochę.

XIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 5 grudnia 2019 r. spotkała się już po raz trzynasty. Posiedzeniu, odbywającym się w gmachu MRiRW, przewodniczyła Pani Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zastępca Przewodniczącego GTL.

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 15 Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER  działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”– pobierz
  • Prezentacja Umożliwienie wykorzystania dodatkowych środków w LSR wynikających z różnicy kursowej – pobierz
  • PrezentacjaDodatkowe środki na realizację LSR – pobierz

Źródło: ksow.pl