Medal Pro Masovia dla LGD Razem dla Radomki

lgd razem dla radomki

Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” najwyższym odznaczeniem – medalem Pro Masovia.

Podczas obchodów jubileuszu 10-lecia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” które odbyły się 18 czerwca 2018 r. w Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie, LGD „Razem dla Radomki” została uhonorowana medalem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pro Masovia.

Medal na ręce Prezesa Lokalnej Grupy Działania wręczyli w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek.

Medal Pro Masovia to medal przyznawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jest wyróżnieniem nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza i jak powiedziała Pani Bożenna Pacholczak: – w uznaniu zasług Marszałek przyznał taki medal Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił także członków założycieli Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” przyznając Dyplomy Uznania z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim oraz cenny wkład w rozwój stowarzyszenia. Osoby wyróżnione nie tylko dały początek stowarzyszeniu, ale też od początku go wspierają czynnie uczestnicząc w jego działaniach. Dyplomy w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyli Pani Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek.

Czytaj więcej>

Badanie ENRD

Uprzejmie informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) prowadzi badanie mające na celu poprawę ich wiedzy na temat lokalnych grup działania w krajach Unii Europejskiej i umożliwienie włączenia LGD w różne działania tematyczne i/lub sieciujące oraz do zaprezentowania wartości dodanej podejścia LEADER.

Badanie ma na celu lepszą promocję podejścia LEADER na terenie Unii Europejskiej i wśród decydentów w Brukseli, co jest szczególnie istotne w okresie negocjowania zarówno tematyki jak i środków finansowych na kolejne wydanie Wspólnej Polityki Rolnej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wskazanie Lokalnych Grup Działania, które wykazują się skutecznością w wykonywaniu swojej pracy, w szczególności w odniesieniu do posiadanej wiedzy tematycznej poprzez wdrażanie lokalnej strategii rozwoju i/lub projektów związanych z jednym z następujących tematów:

1)            Ekologia / biogospodarka i zrównoważony rozwój,

2)            Inteligentne wioski i cyfryzacja,

3)            Włączenie społeczne i odnawianie pokoleń (np. młodzież, ekonomia społeczna, integracja – imigranci, mniejszości narodowe, inne grupy),

4)            Innowacyjne podejście do integracji, współpraca z innymi LGD i wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LEADER (KSOW, Instytucja Zarządzająca, Agencja Płatnicza, Instytucja Wdrażająca)

5)            Dywersyfikacja gospodarcza, w tym rolnictwo, żywność, działalność pozarolnicza, turystyka, itp.

6)            Współpraca, współpraca transnarodowa i międzyterytorialna,

7)            Budowanie potencjału dla lokalnej społeczności,

8)            Tworzenie sieci kontaktów z rożnymi interesariuszami na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

Prosimy o podanie sprawdzonych przykładów dobrej praktyki / doświadczenia / działalności LGD w odniesieniu do w/w tematów wraz z krótkim uzasadnieniem. Na Państwa odpowiedzi czekamy do końca lipca 2018 r.

W załączeniu udostępniamy Państwu wzór ankiety w języku angielskim jaki przygotowała ENRD.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną z ENRD planowana baza danych o LGD wdrażających z powodzeniem LSR zostanie stworzona we wrześniu br.

Wzór ankiety

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. 

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br. 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2018. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2018.html. 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

1) celów współpracy – § 2 programu,

2) zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,

3) form współpracy pozafinansowej – § 6 – 14 programu,

4) priorytetowych zadań publicznych na 2019 rok – § 15 -34 programu,

5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,

6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje. 

W dniu 18 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 21 880 000,00 zł, a tym samym ma być taka sama jak w 2018 roku. 

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2019 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,

2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Propozycje do Programu współpracy na 2019 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Program współpracy” —> Konsultacje programu na rok 2019: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2019.html 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2019 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.