Doświadczenia szwedzkich LGD

W dniach 17 – 19 czerwca 2019 r. Polska Sieć LGD zorganizowała wizytę studyjną w ramach projektu „RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich”. Podczas wyjazdu szwedzkie lokalne grupy działania odwiedzić mogło 37-miu przedstawicieli LGD z Polski wraz z 5-cioma osobami reprezentującymi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem projektu było przybliżenie jego uczestnikom doświadczeń szwedzkich LGD związanych z: aktywizacją mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii w ramach operacji  pn. „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” w dniach 18-22 sierpnia 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

 • podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania  grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie Holandii
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii  dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wyjazd skierowany jest do osób z obszaru całej Polski:

 • przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 • rolników lub grupy rolników;
 • naukowców;  przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych; uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),
 • posiadaczy lasów;
 • przedsiębiorców;
 • podmiotów doradczych.;
 • konsumentów i ich organizacji;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze łańcucha żywnościowego .

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 lipca br. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.plwww.lgdowocowyszlak.plwww.zielonypierscien.eu

W razie jakichkolwiek pytań, osoba do kontktu: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Karta zgłoszeniowa

Nowe władze Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania

Na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Polskiej Sieci LGD w Koszęcinie w dniu 03.06.2019 roku, dokonano wyboru nowych władz PS LGD.

Zarząd:

Piotr Sadłocha – Prezes

Świętokrzyska Sieć LGD

Cezary Nowek – vice Prezes

Mazowiecka Sieć LGD

Agata Domżał – członek Zarządu


Lubelska SIeć LGD

Bożena Pełdiak – członek Zarządu

Dolnośląska Sieć LGD

Joanna Sokólska – członek Zarządu

Podlaska Sieć LGD

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Piłat – Przewodniczący
Warmińsko-Mazurska Sieć LGD
Ireneusz Witkowski – członek
Wielkopolska SIeć LGD
Leonard Pietrow – członek
Lubuska Sieć LGD

GRATULUJEMY!

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe mazowieckich LGD w Mleczkowie.

13 czerwca 2019 r. w Hotelu Karo w Mleczkowie odbyło się spotkanie lokalnych grup działania z terenu Województwa Mazowieckiego, które zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego przy współpracy z naszą LGD „Razem dla Radomki”.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw związanych z wdrażaniem działań przez lokalne grupy działania. Zebranych gości powitał Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także „gospodarz” – Wójt gminy Zakrzew – Leszek Margas, który opowiedział o współpracy z LGD „Razem dla Radomki” i działaniach realizowanych przez gminę.

Następnie merytoryczną część spotkania poprowadzili – Martyna Gapińska (p.o Kierownika Wydziału Leader Departamentu Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz specjalista z Wydziału Leader- Szymon Sieniarski, którzy przedstawili stan wdrażania i alokacji środków na wdrożenie inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim. Przedstawione zostały informacje nt. dodatkowych środków i zmniejszenia budżetów LGD, przekazano dane na temat stanu wypłaconych środków, wyboru projektów przez LGD, projektów konkursowych, własnych i grantowych. Omówiono najczęściej popełnianie błędny przez LGD, propozycje usprawnień, a także perspektywy dalszego wsparcia dla LGD.

W drugiej części spotkania przedstawiono działania Mazowieckiej Sieci LGD, które prezentował Prezes LGD „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek zapraszając uczestników do dyskusji m.in. na temat funkcjonowania lokalnych grup działania w kolejnej perspektywy unijnej na lata 2020-2027, a także o możliwości zdobycia większej kwoty wsparcia w przypadku realizacji strategii wielofunduszowych. Spotkanie zakończyła wizyta studyjna w Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie.

Dziękujemy uczestnikom za obecność i możliwość dyskusji na temat jak ważnych dla nas spraw, a Urzędowi Marszałkowskiemu Woj. Mazowieckiemu za organizację spotkania.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie / Razem dla Radomki