Forum LGD, Supraśl, 22-23.III.2018

W imieniu Pana Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD oraz Podlaskiej Sieci LGD zaproszamy do udziału w ogólnopolskiej debacie nt. przyszłości rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która odbędzie się w dniach 22-23 marca br. w Supraślu (woj. podlaskie), w ramach corocznego Forum Podlaskich LGD.

Wydarzenie to będzie dobrą okazją do kontynuowania interesującej dyskusji dot. przyszłości podejścia LEADER/RLKS zainicjowanej na forum GTL w październiku ubiegłego roku, tym razem z szerszym udziałem przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych (wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele innych państw członkowskich UE, które wdrażają RLKS). Przy okazji Forum – w czwartek 22.03 w godzinach wieczornych – odbędzie się również Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD.

W załączeniu zamieszczony został ramowy program spotkania z uprzejmą prośbą do Państwa, jako przedstawicieli LGD z poszczególnych regionów w ramach Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER – o uzgodnienie w gronie wszystkich LGD w regionie po 2 przedstawicieli LGD z każdego województwa (za wyj. woj. podlaskiego), którzy wezmą udział w tej debacie. Koszt udziału osoby wskazanej jako pierwszej z danego województwa pokryje Polska Sieć LGD, koszty udziału drugiej osoby muszą zostać sfinansowane z innych środków (np. delegującej LGD lub sieci regionalnej). Orientacyjny koszt udziału 1 osoby wyniesie między 450 a 500 zł brutto (jeden nocleg, wyżywienie 2 dni) + ok. 150,00 zł brutto ewentualny dodatkowy nocleg w dn. poprzedzającym konferencję). Dokładne dane dot. kosztów udziału i sposobów ich pokrycia zostaną udostępnione zainteresowanym niebawem, tj. po rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy ww. wydarzenia.

Zgłoszenia udziału należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org w terminie do dnia 2 marca br. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorami Forum na miejscu, tj. Podlaską Siecią LGD (tel. 85 710 88 50 lub 504 288 416 – Joanna Sokólska).

Pliki do pobrania:

program_Forum_Supraśl_22-23.III.2018

program_Forum_Supraśl_22-23.III.2018_1

ROW.wrt.510.34.2018_LGD (2)

ROW.wrt.510.34.2018_LGD (2)_1

Współpraca Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z subregionu radomskiego na spotkanie poruszające temat współpracy Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 14.03.2018 roku od godziny 9.30 w Instytucie Technologii Eksploatacji ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom 26-600.
Wśród zaproszonych gości jest Pan Radosław Rybicki dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z wystąpieniem pt. „LGD a rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu”.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”.

Wytyczne dotyczące Ewaluacji LEADER / RLKS

 

Ukazało się polskie tłumaczenie praktycznego przewodnika dla podmiotów oceniających LEADER/RLKS. Przewodnik ma pomóc w realizowaniu nowych zadań ewaluacyjnych, takich jak ocena wkładów podstawowych i uzupełniających LEADER/RLKS w osiągnięcie celów polityki oraz rezultatów i oddziaływania PROW, a także monitorowaniu i ewaluacji strategii RLKS. W oparciu o istniejące ramy prawne i wskazówki, wytyczne mają ułatwić zainteresowanym stronom ewaluację interwencji, podejmowanych w ramach LEADER/RLKS oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie tych działań. W tym celu w wytycznych zamieszczono praktyczne porady na temat przygotowania i przeprowadzenia działań ewaluacyjnych dotyczących LEADER/RLKS, w przypadku, gdy są one prowadzone w ramach ewaluacji PROW, ale także podczas ewaluacji/samooceny na poziomie lokalnym.

Wytyczne dotyczące ewaluacji LEADER/RLKS zostały opracowane na potrzeby różnych grup zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich: Instytucje Zarządzające, Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich, Ewaluatorzy, Urzędnicy DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalne Grupy Działania.

Wytyczne podzielone są na następujące części:

W części 1 przedstawiono LEADER/RLKS jako część polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz pokazano jego powiązania z innymi instrumentami RLKS finansowanymi z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W części tej omówiono cel i ramy prawne ewaluacji. Przedstawiono również koncepcję ewaluacji oraz rolę różnych zainteresowanych stron w procesie ewaluacji.

W części 2 wyjaśniono cykl ewaluacji na poziomie PROW oraz opisano, w jaki sposób oceniać wkłady LEADER/RLKS w osiąganie celów na poziomie unijnym, krajowym i na poziomie PROW. Obejmuje to ocenę wkładów podstawowych i uzupełniających operacji LEADER/RLKS w cele szczegółowe rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto w tej części opisano również ocenę mechanizmu wdrażania LEADER/RLKS oraz ocenę wartości dodanej.

Część 3 zawiera zalecenia dla LGD, dotyczące sposobu przeprowadzania działań ewaluacyjnych na poziomie lokalnym oraz wsparcia, które LGD mogą otrzymać w tym zakresie od IZ, krajowych sieci obszarów wiejskich i innych zainteresowanych stron. W części tej opisano również szereg narzędzi i przykładów, które można wykorzystać w ewaluacji LEADER/RLKS na poziomie lokalnym. Skoncentrowano się na strategiach finansowanych wyłącznie w ramach EFRROW.

Zapraszamy do lektury.

 Wytyczne Leader RLKS sierpień 2017.docx

Źródło: ksow.pl

Rural Connections. Europejski Magazyn na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedstawiamy Państwu nowy, jesienno-zimowy numer magazynu na temat Rozwoju Obszarów Wiejskich Rural Connections

Prace nad tym wydaniem magazynu Rural Connections zaczęły się jesienią, nie dało się uniknąć metafory zbiorów. Historie z pewnością
obrodziły w tym sezonie.

Ziarno zasiane już jakiś czas temu jest omawiane w sekcji Bliższe spojrzenie na „rural proofing” (s. 26–38). Minął rok od Deklaracji Cork 2.0, uznaliśmy więc, że pora przyjrzeć się temu podejściu bliżej. Koncepcja ta została w deklaracji podkreślona i już teraz jest niektórym dobrze znana i gotowa zapuścić korzenie w kolejnych miejscach. Badane jest podejście Wielkiej Brytanii i państw nordyckich,
a komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan oraz Guillaume Cros, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Regionów, prezentują nam swoje wizje dot. koncepcji „rural proofing”, którą obaj uważają za bardzo istotną dla przyszłego rozwoju obszarów wiejskich.

Jak zawsze w sekcji Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich (s. 14–25) przedstawiono stanowiska licznych działaczy. Jedną z pozostających w ciągłym rozkwicie idei jest podejście LEADER. Podejmujemy temat misji LGD w Chinach i wynikającej z niej współpracy. Lokalna siła stoi za kierowanymi przez społeczność inicjatywami, dotyczącymi szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wiejskich, które opisywane są w innym artykule. Opisana została również inicjatywa LGD dotyczącą zdrowia psychicznego na terenach wiejskich. Wykraczając poza tematykę lokalną, piszemy również o lizbońskiej konferencji Agri Innovation Summit, o projekcie badawczym PEGASUS, o pierwszym spotkaniu Europejskiego Parlamentu Młodzieży Wiejskiej oraz o Platformie wiedzy o rolnictwie rodzinnym FAO.

Nasz stały skrót Wiadomości i aktualnych informacji (s. 4–13) przybliża temat komunikatu WPR o przyszłości żywności i rolnictwa, najnowszych spotkań KSOW oraz wsparcia ENRD dla przedsiębiorstw wiejskich. Co więcej, piszemy o wytycznych Europejskiego Punktu Informacyjnego ds. Oceny dotyczących oceny LEADER/CLLD. Natomiast Punkt Obsługi EIP-AGRI dzieli się fascynującą historią o korzystaniu z technologii cyfrowej.

Mamy nadzieję, że ten zbiór tekstów zaowocuje inspiracjami i pomysłami na nadchodzące zimowe miesiące. Kto wie, dzisiejsze pomysły mogą być źródłem przyszłych sukcesów rozwoju wsi. Gdy to się stanie, chętnie o tym usłyszymy i przekażemy to czytelnikom.

 

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza Mazowieckie LGD na uroczystość 10-lecia LGD Wszyscy Razem

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza Mazowieckie LGD na uroczystość X-lecia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, która odbędzie się 22 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach (gm. Odrzywół)

Porządek uroczystości:
12.00 – Uroczyste otwarcie.
– Prezentacja 10-letniej działalności LGD „Wszyscy Razem”.
– Prezentacja wybranych projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD.
– Zamierzenia na 2018r.
13.30 – Występ artystyczny Stowarzyszenia Babska Rzeczpospolita Klwów.
14.00 – Uroczysty obiad.