Archiwum roku: 2019

Biuletynu Sieci OWES

Tematem dziesiątego numeru  „Biuletynu Sieci OWES” jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – jak to robią w Unii Europejskiej?

O RLKS szczegółowo opowie Urszula Budzich-Tabor z Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich FARNET.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) to instrument oparty na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007–2013. RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, czyli: oddolność, terytorialność obszaru, zintegrowanie, partnerstwo, decentralizacja zarządzania i finansowania, sieciowanie i współpraca.

Biuletyn do pobrania

24 października 2019 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polską Akademią Nauk, dotyczące współpracy mającej na celu podejmowanie wzajemnych działań i inicjatyw na rzecz środowiska osób starszych na Mazowszu.

Przygotowując się do zaplanowania oraz realizacji zadań należących do kompetencji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i PAN, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie tematyki wykładów, prelekcji, którą jesteście Państwo zainteresowani.

Pomocne informacje (np. o działalności instytutów naukowych) można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk. Zachęcam również do zapoznania się z porozumieniem, które jest dostępne na stronie MCPS (http://www.mcps.com.pl) w zakładce polityka senioralna.

Zgromadzenie informacji dotyczących tematyki jest etapem przygotowawczym do realizacji zapisów Porozumienia. Informację, przygotowaną w dowolnej formie, proszę
przesłać do 31 stycznia 2020 r. na adres: urszula.kupis@mcps.com.pl.

Betlejemskie Światło Pokoju

CzuWaj ZHP krzyż

Betlejemskie Światło Pokoju co roku odpalane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Betlejemskie swiatło pokoju

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju