Archiwum roku: 2019

Nowa prezydencja w ELARD

W dniu 26 listopada 2019 r. w Amarante, (Portugalia) odbyło się Walne Zebranie ELARD (Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania), na którym podjęto decyzję, że w latach 2020-2021 prezydencję obejmie Szwecja. Nowym prezesem ELARD została wybrana Marion Eckardt, reprezentująca Szwedzką Sieć LGD. Nowymi wiceprezesami zostali wybrani Secundino Caso Roiz z Hiszpani oraz Hartmut Berndt z Niemiec. Polska Sieć LGD reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Piotr Sadłochę.

XIII posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER

Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER 5 grudnia 2019 r. spotkała się już po raz trzynasty. Posiedzeniu, odbywającym się w gmachu MRiRW, przewodniczyła Pani Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zastępca Przewodniczącego GTL.

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 15 Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER  działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”– pobierz
  • Prezentacja Umożliwienie wykorzystania dodatkowych środków w LSR wynikających z różnicy kursowej – pobierz
  • PrezentacjaDodatkowe środki na realizację LSR – pobierz

Źródło: ksow.pl

Umowy o warunkach o sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 pkt 23 lit. d Umowy o warunkach o sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jedno z zobowiązań LGD (lokalnych grup działania) dotyczy przeprowadzenia ewaluacji związanych z LSR (strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność).

W dniach 16-18 grudnia br. planowana jest organizacja szkolenia w ww.  zakresie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy po jednym przedstawicielu z każdej LGD na jedno z tych szkoleń, w następujących terminach:

  • 16 grudnia br. – przedstawiciele LGD z województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego,  Lubuskiego i Łódzkiego;
  • 17 grudnia br. – przedstawiciele LGD z województw: Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego,  Podkarpackiego i Podlaskiego;
  • 18 grudnia br. – przedstawiciele LGD z województw: Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

Szkolenie będzie odbywać się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sali 49/51, w godzinach 10:00-15.00. Po szkoleniu zapewniamy uczestnikom obiad.

Z kolei koszty dojazdu i ewentualne koszty noclegu ponoszone są przez uczestników i nie są finansowane przez MRiRW.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę przedstawicieli sieci regionalnych LGD będących członkami Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER przy GR ds. KSOW o poinformowanie wszystkich LGD z danego województwa o planowanym szkoleniu i terminie szkolenia, zgodnie z powyższym harmonogramem.

Jednocześnie uprzejmie proszę o zebranie od wszystkich LGD informacji zwrotnej o przedstawicielach poszczególnych LGD, którzy będą uczestniczyć w tym szkoleniu i uzupełnienie tabeli według załączonego wzoru.

Uprzejmie prosimy o przesłanie po 1 wypełnionej liście uczestników z każdego z 16 województw na adresy sylwia.staniuk@minrol.gov.pl oraz beata.rodak@minrol.gov.pl do dnia 29 listopada br.

Serdecznie zachęcam do udziału w tych szkoleniach wszystkie LGD, których LSR są realizowane z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020.

Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania

Zapraszamy Państwa na spotkanie „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania”, które odbędzie się 27 listopada br. w godzinach od 10 do 15 w Radomiu, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego , ul. Kościuszki 5a.Uczestnikami spotkania będą członkowie partnerstw działających w subregionie radomski w powiatach: białobrzeskim, lipskim, kozienickim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim i mieście Radomiu.
Celem spotkania jest :

  • Wymiana doświadczeń i omówienie realizowanych przedsięwzięć
  • Pokazanie dobre praktyki
  • Integracja
  • Zdiagnozowanie barier rozwoju ekonomii społecznej

Spotkanie jest organizowane na wniosek wielu członków partnerstw działających na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.
Bardzo liczymy na Państwa udział.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25.11.2019 r.
wjablonski@cofund.org.pl , tel. 602 512 657