Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020 

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu. 

Na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro, które mają być zainwestowane w gospodarkę realną.Przydziały w ramach polityki rybołówstwa i polityki morskiej zostaną sfinalizowane i opublikowane latem tego roku. Inwestycje UE przyczynią się do walki z bezrobociem, zwiększenia konkurencyjności oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie innowacji, szkolenia i edukacji. Przyczynią się również do promowania przedsiębiorczości, zwalczania wykluczenia społecznego oraz do rozwoju gospodarki przyjaznej dla środowiska i efektywnie korzystającej z zasobów.

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloș, powiedział:

„Wraz z przyjęciem umowy partnerstwa zrobiliśmy ważny krok w kierunku tworzeniu ram strategicznych dla pomyślnego wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o sukces ostatnich 10 lat. Oczekujemy, że lepsza koordynacja funduszy doprowadzi do wzrostu wydajności i synergii we wdrażaniu poszczególnych programów, a także większego zwrotu z zainwestowanych funduszy UE."

Źródło: www.krir.pl

Tekst UMOWY PARNTERSTWA zaakceptowanej przez Komisję Europejską