Akademia Umiejętności Animatora LGD

Akademia Umiejętności Animatora to operacja realizowana przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, której celem jest podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji lokalnej poprzez przygotowanie animatorów do inicjowania ciekawych zdarzeń we własnym środowisku lokalnym

Organizatorzy przeprowadzą otwartą rekrutację uczestników za pośrednictwem opracowanego na potrzeby projektu formularza rekrutacyjnego.

Program warsztatów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

  • kluczowe cechy podejścia LEADER oraz wykorzystanie LSR do realizacji zadań animacyjnych
  • kim jest animator w środowisku lokalnym,
  • diagnozowanie problemów i potrzeb oraz analiza zasobów lokalnych
  • elementy treningu umiejętności społecznych, warsztat motywacyjny
  • strategie mobilizowania społeczności lokalnych i ich organizacji,
  • partycypacyjne metody planowania i realizacji działań, w tym planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
  • budowanie partnerstwa, formalizacja współpracy, zarządzanie partnerstwem,
  • projekty własne oraz granty i ich wykorzystanie jako narzędzia animacji – promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
  • zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, ewaluacja

Operacja „Akademia Umiejętności Animatora LGD” jest realizowana w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020 przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w terminie 31.07-31.10.2017 r. i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe LGD.

Źródło:  ksow.pl