Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

Drugi etap konsultacji Planu Strategicznego dla WPR

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program #LEADER – z 5% do 8% przyniosły taki efekt. To dzięki Wam, zaangażowaniu wielu Lokalnych Grup Działania, samorządowców i organizacji non profit udało się przekonać Grzegorz Puda- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeznaczenia większej ilości pieniędzy na rozwój lokalnych społeczności i ich oddolnych inicjatyw, mających czynić wieś bardziej atrakcyjną do życia dla mieszkańców oraz wyrównujących szanse zawodowe i te dotyczące rozwoju osobistego.

Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że w ślad za Ministrem, podobne decyzje, dotyczące gospodarowania unijnymi funduszami podejmują kolejne Samorządy. Dzięki tym działaniom – będziemy mogli umiejętnie zapobiegać emigracji ludności ze wsi do miasta, podnosić standard życia poza większymi aglomeracjami, czynić obszary wiejskie bardziej atrakcyjne i dostępne dla turystów, rozwijać lokalne sektory rolno-spożywcze i inne niż rolnicze gałęzie gospodarki.

Konsultacje trwają do 15 września i odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://www.gov.pl/…/konsultacje-drugiej-wersji…

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uchwała Nr 52/2020

Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie stanowiska Mazowieckiej Radę Działalności Pożytku Publicznego dotyczącego wdrażanie w województwie mazowieckim instrumentu terytorialnego pn. rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Konsultacje uchwały antysmogowej

mazowsze

Szanowni Państwo, przedstawiamy treść pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Ochrony Powietrza i Informacji Pani Marzeny Łuczak – Boresowicz na temat przyjęcia do konsultacji społęcznych projektu uchwały antysmogowej.

Nawiązując do pisma z 29 czerwca 2021 r., znak: PZ-PI-I.721.34.2020.WB dotyczącego przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie, przekazania do opiniowania i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, informuję, że 30 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się otwarte spotkanie online dot. projektowanych zmian. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-zaproszenie-na-otwarte-spotkanie-w-ramach-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html.

Spotkanie otworzy prezentacja założeń projektu zmian. Następnie każdy z uczestników spotkania będzie mógł się wypowiedzieć. Maksymalny czas wypowiedzi uczestnika nie może przekroczyć 2 minut. Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.

W celu udziału w spotkaniu należy wypełnić i przesłać do 25 lipca 2021 r. formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LDhvXPcNZ02K7KEEMQQclbVAzJoZvdRLjW8sIVqB6AtUNFQ2RVQ4WElGTEpMV05VR05TS0dZRFNORS4u&wdLOR=cA0C73C83-5176-40A8-96D1-DB637D28B67D.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż pozwalają na to możliwości oprogramowania Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizuje kolejne spotkania, w tej samej formie, tak aby każdy zainteresowany mógł zabrać głos
w sprawie.

Jednocześnie mając na uwadze zaangażowanie Państwa organizacji w życie społeczne zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie, w miarę posiadanych możliwości, informacji o planowanym spotkaniu wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, aby mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany uchwały antysmogowej.