Badanie ENRD

Uprzejmie informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) prowadzi badanie mające na celu poprawę ich wiedzy na temat lokalnych grup działania w krajach Unii Europejskiej i umożliwienie włączenia LGD w różne działania tematyczne i/lub sieciujące oraz do zaprezentowania wartości dodanej podejścia LEADER.

Badanie ma na celu lepszą promocję podejścia LEADER na terenie Unii Europejskiej i wśród decydentów w Brukseli, co jest szczególnie istotne w okresie negocjowania zarówno tematyki jak i środków finansowych na kolejne wydanie Wspólnej Polityki Rolnej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wskazanie Lokalnych Grup Działania, które wykazują się skutecznością w wykonywaniu swojej pracy, w szczególności w odniesieniu do posiadanej wiedzy tematycznej poprzez wdrażanie lokalnej strategii rozwoju i/lub projektów związanych z jednym z następujących tematów:

1)            Ekologia / biogospodarka i zrównoważony rozwój,

2)            Inteligentne wioski i cyfryzacja,

3)            Włączenie społeczne i odnawianie pokoleń (np. młodzież, ekonomia społeczna, integracja – imigranci, mniejszości narodowe, inne grupy),

4)            Innowacyjne podejście do integracji, współpraca z innymi LGD i wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LEADER (KSOW, Instytucja Zarządzająca, Agencja Płatnicza, Instytucja Wdrażająca)

5)            Dywersyfikacja gospodarcza, w tym rolnictwo, żywność, działalność pozarolnicza, turystyka, itp.

6)            Współpraca, współpraca transnarodowa i międzyterytorialna,

7)            Budowanie potencjału dla lokalnej społeczności,

8)            Tworzenie sieci kontaktów z rożnymi interesariuszami na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

Prosimy o podanie sprawdzonych przykładów dobrej praktyki / doświadczenia / działalności LGD w odniesieniu do w/w tematów wraz z krótkim uzasadnieniem. Na Państwa odpowiedzi czekamy do końca lipca 2018 r.

W załączeniu udostępniamy Państwu wzór ankiety w języku angielskim jaki przygotowała ENRD.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną z ENRD planowana baza danych o LGD wdrażających z powodzeniem LSR zostanie stworzona we wrześniu br.

Wzór ankiety