Biznesplan dla poddziałania 19.2, PROW 2014-2020

Departament Zadań Delegowanych ARiMR w związku z pracami w zakresie zmian formularza biznesplanu, będącego załącznikiem do wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 zwrócił się do Pan Witolda Magrysia, jako Przewodniczącego GTL z prośbą o przekazanie przez członków naszej grupy uwag i propozycji zmian do poprawionej wersji formularza biznesplanu (w załączeniu) – których z pewnością nie brakuje po pierwszych przeprowadzonych przez LGD konkursach (dlatego świadomie kieruję tę wiadomość jedynie do członków GTL, reprezentujących poziom LGD).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przeanalizowanie poprawionego formularza biznesplanu i przesłanie uwag i propozycji zmian w terminie do dnia 11 stycznia 2017 r. na załączonej tabeli uwag (mile widziane będzie skonsultowanie zmian w regionach np. z wykorzystaniem sieci regionalnych). Osobą, która zgodziła się uspójnić nadesłane uwagi jest Pan Piotr Sadłocha (szef wewnętrznego zespołu ds. proceduralnych w ramach GTL). Adres e-mail Piotra, na który należy przesyłać uwagi w formacie załączonej tabeli: p.sadlocha@lgd-srws.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w ostatnim tygodniu stycznia 2017 r. jest w planach organizacja kolejnego, tym razem 2-dniowe posiedzenie GTL, poświęconego analizie pierwszych naborów, wynikom ewaluacji LEADERa 2007-2013 oraz innym kwestiom, o których poinformujemy już wkrótce.

Biznesplan

Tabela uwag do biznesplanu