Co robi ELARD dla LGD?

Publikujemy dla Państwa opis działalności ELARD dla LGD przygotowany przez Pana Krzysztofa Kwaterę, Zastępcę przedstawiciela Polskiej Sieci LGD w ELARD

ELARD jest międzynarodowym stowarzyszeniem środowiska Lokalnych Grup Działania. Skupia głównie sieci krajowe LGD. Działa na rzecz nie tylko swoich 26 członków, ale wszystkich LGD w Europie.

Stanowiska w sprawie przyszłości podejścia LEADER/RLKS. Od kilku lat ELARD przedstawia stanowiska odnośnie podejścia LEADER/RLKS. Dzieje się to po konferencjach lub Walnych Zebraniach Członków. W maju tego roku ELARD przypomniał swoje stanowisko w ramach własnej broszury „The Voice of Rural Europe for the Future of Europe”. ELARD promuje wielofunduszowe LSR z obowiązkowym dostępem do wszystkich funduszy oraz uproszczenie wdrożenia podejścia LEADER/RLKS.

Udział w pracach europejskich ciał UE. ELARD jako stowarzyszenie europejskie ma swoich przedstawicieli w różnych ciałach doradczych takich jak struktury Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich czy Civil Dialogue Groups, gdzie dyskutuje się o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ostatnio spotkanie w tej sprawie odbyło się w czerwcu tego roku. ELARD uczestniczył też w lipcowej konferencji o przyszłości obszarów wiejskich z udziałem najważniejszych polityków i pracowników Unii Europejskiej. Przygotowuje swoją propozycję wizji obszarów wiejskich w UE.

Własne opracowania i badania. ELARD wykonał kilka opracowań mających na celu promowanie podejścia LEADER/RLKS lub rozpowszechnianie dobrych przykładów jak np. opracowanie o projektach w ramach RLKS ze środków EFRR i EFS czy opracowanie o uproszczeniach zastosowanych w podejściu LEADER/RLKS. W maju i czerwcu tego roku ELARD wykonał badanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich UE nt. ich przyszłości. Wyniki tego badania zostaną zaprezentowane we wrześniu jak  element promocji podejścia RLKS wśród polityków i pracowników Unii Europejskiej.

Lobbing. ELARD uczestniczył aktywnie przy opracowaniu opinii o RLKS przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (Przewodnicząca ELARD była oficjalnym doradcą) i przez Komitet Regionów (sprawozdawcą był członek Rady ELARD). Obie opinie są bardzo korzystne dla LGD. ELARD spotyka się też z politykami i pracownikami Unii Europejskiej. Na początku tego roku członkowie Rady ELARD odbyli kilkudniową wizytę w Parlamencie i Komisji Europejskiej. Na spotkania ELARD zapraszani są jako wykładowcy przedstawiciele Departamentów odpowiedzialnych za fundusze europejskie.

Promocja podejścia LEADER i RLKS w krajach poza UE. Członkami ELARD jest kilka krajów nie będących członkami Unii Europejskiej – Gruzja, Mołdawia, Północna Macedonia, Serbia. ELARD realizuje też projekty wdrażające podejście LEADER w takich krajach jak Gruzja. ELARD wspiera poszukiwanie partnerów do projektów współpracy LGD.

Krzysztof Kwatera,Zastępca przedstawiciela Polskiej Sieci LGD w ELARD

Krzysztof Kwatera,
Zastępca przedstawiciela Polskiej Sieci LGD w ELARD