Grupy tematycznej ENRD ds. Inteligentnych Wiosek (Smart Villages)

Uprzejmie informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza kontynuację Grupy tematycznej ENRD ds. Inteligentnych Wiosek (Smart Villages) na kolejne 12 miesięcy.

Od momentu uruchomienia grupy Smart Villages rok temu zainteresowanie tematyką znacznie wzrosło. Na specjalnie utworzonym przez Europejską Sieć portalu Smart Villages Portal (https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en) zgromadzono, zebrane dotychczas przez grupę, informacje wyjaśniające koncepcję Smart Villages. Grupa nadal stanowi platformę umożliwiającą łączenie realizowanych inicjatyw, a jednocześnie będzie odgrywać ważną rolę w opracowywaniu praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania dostępnych narzędzi politycznych w celu wspierania inteligentnych wiosek.

Kluczowymi celami działania grupy na najbliższy rok są:

  1. Opracowanie praktycznych wskazówek dla decydentów w jaki sposób stworzyć sprzyjające ramy dla wspierania strategii inteligentnych wiosek;
  2. Zbadanie w jaki sposób organa publiczne / władze programu mogą kształtować i/lub korzystać z pewnych kluczowych instrumentów polityki w celu wspierania inteligentnych wiosek;
  3. Wymiana pomysłów i doświadczeń na temat skuteczniejszego łączenia instrumentów politycznych;
  4. Promowanie tworzenia sieci kontaktów między inicjatywami zachęcając do wymiany i informowania o wynikach.

Inteligentne wioski zrzeszają ludzi, którzy szukają praktycznych rozwiązań i umieją wykorzystać okazje pojawiające się w ich otoczeniu. Formularz rejestracyjny dla chętnych członków grupy dostępny jest pod tym linkiem.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach grupy dodatkowo proszone są o wskazanie doświadczenia w pracy nad zagadnieniami związanymi z wioskami inteligentnymi oraz przesłanie do JC KSOW na adres: a.markuszewska@cdr.gov.pl. JC KSOW rozważy możliwość sfinansowania udziału partnerów KSOW w pracach grupy tematycznej.

Pierwsze spotkanie grupy planowane jest 4 października 2018 r. i w okresie do lipca 2019 r. spodziewane są 4 spotkania, wsparte wymianą wiedzy on-line oraz działaniami analitycznymi. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem: smart-villages@enrd.eu.