Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”

22 lutego 2016 r. rozpoczęła się tegoroczna edycja konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości
  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
  • Rozwój środowiska biznesowego
  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
  • Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie. W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

Formularz zgłoszeniowy wraz z informacjami szczegółowymi nt. konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju