Konsultacje projektów MRiRW

Zapraszamy do przedstawienia stanowiska w zakresie niżej wymienionych projektów do dnia 29.06.2019. Krótki termin zgłaszania uwag podyktowany jest charakterem zaproponowanych zmian oraz pilną potrzebę ich wprowadzenia.

  1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
  2. Gospodarka wodno-ściekowa
  3. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
  4. Scalanie gruntów

Projekty zostały wpisane do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi