Konsultacje projektu rozporządzenia Wdrażanie LSR

Przedstawiamy projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowcanego prze społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Zwracamy się z uprzejmą prośba o przedstawienie stanowiska w zakresie ww. projektu.

Pliki do pobrania: