LEADER 2014-2020

Prezydent podpisał ustawę o rozwoju lokalnym

17 marca br Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  (RKLS). Konieczność opracowania ustawy w obszarze RLKS wynikała z rozpoczęcia nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityk UE z budżetu UE (2014–2020) na podstawie nowego pakietu unijnych aktów prawnych, regulujących zasady ich wdrażania.

RLKS stanowi nowy instrument rozwoju terytorialnego UE możliwy do zastosowania nie tylko w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich (II filara wspólnej polityki rolnej), przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz wspólnej polityki rybackiej, przy udziale Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR – zastępującego EFR), ale także w ramach polityki spójności realizowanej przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Celem regulacji jest stworzenie podstaw prawnych realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), o którym mowa w części drugiej w tytule II w rozdziale II (art. 32–35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”.

Ustawa określa w szczególności:

 • zadania oraz właściwość organów – przede wszystkim zarządów województw i lokalnych grup działania (LGD), w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
 • zasady organizacji LGD,
 • proces i zasady wyboru LSR oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (umów ramowych),
 • wspólne dla wszystkich programów (funduszy EFSI) zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru operacji przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia.

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności DzU 2015 poz. 378 

Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro, które mają być zainwestowane w gospodarkę realną.Przydziały w ramach polityki rybołówstwa i polityki morskiej zostaną sfinalizowane i opublikowane latem tego roku. Inwestycje UE przyczynią się do walki z bezrobociem, zwiększenia konkurencyjności oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie innowacji, szkolenia i edukacji. Przyczynią się również do promowania przedsiębiorczości, zwalczania wykluczenia społecznego oraz do rozwoju gospodarki przyjaznej dla środowiska i efektywnie korzystającej z zasobów.

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloș, powiedział:

„Wraz z przyjęciem umowy partnerstwa zrobiliśmy ważny krok w kierunku tworzeniu ram strategicznych dla pomyślnego wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o sukces ostatnich 10 lat. Oczekujemy, że lepsza koordynacja funduszy doprowadzi do wzrostu wydajności i synergii we wdrażaniu poszczególnych programów, a także większego zwrotu z zainwestowanych funduszy UE.”

Źródło: www.krir.pl

Tekst UMOWY PARNTERSTWA zaakceptowanej przez Komisję Europejską

RPO WM 2014-2020 – Projekty Partnerskie

W RPO WM 2014-2020 realizowany będzie mechanizm – Projekty Partnerskie, włączający lokalne społeczności w sposób elastyczny, wnoszący wkład w rozwiązania zidentyfikowanych problemów. W programie nie zaplanowano zastosowania mechanizmu RLKS czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Zaproponowane Projekty Partnerskie uznano za bardziej efektywne na Mazowszu.

Celem projektów partnerskich będzie rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia inicjatyw oddolnych, głównie z udziałem Lokalnych Grup Działania. Poprzez promocję projektów realizowanych w formie partnerstwa osiągnięte zostanie włączenie przedstawicieli społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb identyfikowanych na różnych szczeblach, w tym głównie ,lokalnym. Zasadnicze jest włączenie w proces podejmowania inicjatywy stymulującej rozwój społeczno gospodarczy lokalnych społeczności skupionych wokół m.in.organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego poprzez

Realizacja przedsięwzięć w formule partnerstwa jest adresowana zarówno do organizacji społecznych jak i samorządów lokalnych. Pozwala na kontynuowanie i rozwijanie dobrych praktyk wypracowanych w poprzednich latach np. przez Lokalne Grupy Działania oraz promuje współpracę ponadgminną. Mechanizmy premiujące projekty partnerskie mogą zostać wprowadzone w poszczególnych osiach RPO WM 2014-2020, w szczególności w ramach rewitalizacji, włączenia społecznego, edukacji i rynku pracy. Promowanie projektów partnerskich poprzez dodatkowe punkty na etapie oceny lub ogłaszanie dedykowanych konkursów jest elementem podejścia terytorialnego do rozwoju regionu poprzez włączenie inicjatyw społeczności lokalnych, w tym Lokalnych Grup Działania i innych organizacji oraz stworzenie zachęt dla samorządów lokalnych do podejmowania wspólnych inicjatyw.

RPO WM 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się poniżej zamieszczonymi prezentacjami z posiedzenia Grupy Tematycznej Leader, które odbyło się 6 maja br.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został przyjęty przez Radę Ministrów.

W kolejnym etapie Program zostanie przekazany do Komisji Europejskiej (KE) w celu negocjacji zapisów zawartych w dokumencie. W ciągu następnych 6 miesięcy, przy sprawnym przebiegu negocjacji, Komisja Europejska powinna zatwierdzić Program.

Prace związane z przygotowaniem Programu trwały od 2012 r. Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych KE.

Program stanowić będzie podstawę realizacji II filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2014-2020 i jest jednym z elementów Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez Radę Ministrów i przesłana Komisji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2014 r.

Na realizację Programu w latach 2014-2020 przeznaczono, łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych, kwotę ponad 13,5 mld euro.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach publicznych PROW 2014–2020. Zgłoszone w trakcie konsultacji postulaty i opinie, umożliwiły zaprojektowanie rozwiązań, które w okresie realizacji Programu zapewnią skuteczne wsparcie rozwoju i modernizacji rolnictwa oraz obszarów wiejskich w Polsce.

W załczniku Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

 

Projekt PROW 2014-2020

Zasady realizacji RLKS

„W związku z programowaniem instrumentu RLKS w załączeniu przesyłam do Państwa wiadomości dokument Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce.

Niniejszy materiał odnosi się do wszystkich funduszy, z których można realizować RLKS tj.: EFS, EFRR, EFRROW, i EFMR oraz jest wynikiem współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Materiał uszczegóławia zapisy zawarte w Umowie Partnerstwa dotyczące RLKS. Ponadto ww. Zasady… wskazują jakie kwestie będą regulowane w ustawie o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność opracowanej przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i wspólnym rozporządzeniu wydanym przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Ustawa oraz rozporządzenie będą określały sposób oraz warunki wdrażania RLKS ze wszystkich funduszy. Niniejsze zasady mają zatem charakter przejściowy. Zadaniem w/w zasad jest  wskazanie warunków brzegowych realizacji RLKS jak również rekomendowanych rozwiązań.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – ang. Community led  local development (CLLD) – to nowy instrument terytorialny – wprowadzony przez KE do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyby) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.”

Zasady realizacji RLKS

 

Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Przedstawiamy Państwu Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uwzględnienia w przygotowywanych obecnie projektach Regionalnych Programów Operacyjnych mechanizmu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”(RLKS) Wysowa-Zdrój, dnia 1 marca 2014 r.

Stanowisko Zarządu ZGWRP w sprawie RLKS

Pakiet WPR na lata 2014-2020

W dniu 20 grudnia 2013r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został pakiet rozporządzeń stanowiących bazę dla funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w nowych ramach budżetowych na lata 2014-2020.
Rozporządzenia te weszły w życie z dn. 1 stycznia 2014r.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
 1. Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014
 1. Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020
 1. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych