O PARTNERSTWIE

9 grudnia 2011 r. Lokalne Grupy Działania z terenu południowego Mazowsza dążąc do budowy porozumienia organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a także w trosce o efektywny rozwój obszarów wiejskich podpisały Deklarację Współpracy. Wśród ośmiu pierwszych sygnatariuszy umowy są następujące LGD: „Razem dla Radomki”, „Na Piaskowcu”, „Dziedzictwo i Rozwój”, „Wspólny Trakt”, „Puszcza Kozienicka”, „Wszyscy Razem”, „Gminy Nadpiliczne”, „Zapilicze”.

W kolejnych latach do partnerstwa przystąpiły LGD: „Ziemia Mińska”, „Forum Powiatu Garwolińskiego”, „Natura i Kultura”, a w 2014 roku kolejne LGD: „Zielone Mosty Narwi”, „Bądźmy Razem”, Fundacja Aktywni Razem Lokalna Grupa Działania, Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, „Kurpsie Razem”, „Perły Mazowsza, „Ziemia Chełmońskiego” oraz „Zielone Sąsiedztwo”.

Deklaracja stanowiła efekt dotychczas podejmowanych działań i pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami, która została zawiązana w 2009 roku. Lokalne Grupy Działania wspólnie realizowały inicjatywy i wydarzenia związane z promocją turystyki wiejskiej, dziedzictwa kulturowego gmin, organizowały spotkania związane z pracami nad realizacją działań Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak również i konferencje nt. powiązań kooperacyjnych polskich przedsiębiorstw oraz wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych które zorganizowane zostały w 2011 roku. Koordynacje współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu południowego Mazowsza powierzono Prezesowi LGD „Razem dla Radomki” – Cezaremu Adamowi Nowek.

Cel współpracy

Celem nawiązanej współpracy jest budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, aktywizowanie społeczności lokalnej, realizacja projektów współpracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwój turystyki jak również budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi.

Partnerstwo ma przyczynić się do stworzenia i realizacji wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców obszarów wiejskich, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy lokalnych środowisk obszaru partnerskiego działania.

Formularz przystąpienia do Partnerskich Mazowieckich LGD: Partnerskie Mazowieckie Lokalne Grupy Działania