Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 inicjatywy LEADER PROW 2014-2020 „Wsparcie przygotowawcze”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349) oraz § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 851), informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”

I. Termin składania wniosków: od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. do godz. 16.00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania

>Wniosek o płatność wraz z instrukcją wypełniania

Wzór umowy

Źródło: http://www.prow.mazovia.pl/