Opracowanie poradnika jak należy realizować polityki horyzontalne Unii Europejskiej

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego ogłasza wybór wykonawcy, który opracuje w formie cyfrowej, poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów, Instytucji Pośredniczących oraz ekspertów oceniających projekty współfinansowane z FERS.

W związku z faktem, że poprzednie ogłoszenie na wybór wykonawcy, który opracuje w formie cyfrowej, poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów, Instytucji Pośredniczących oraz ekspertów oceniających projekty współfinansowane z FERS, pokazujący w przystępny sposób jak należy realizować polityki horyzontalne Unii Europejskiej nie został rozstrzygnięty, 12 lipca 2023 r. MFiPR ponownie opublikowało ogłoszenie w bazie konkurencyjności.

Poradnik dotyczyć będzie polityk horyzontalnych:

  • zasada równości kobiet i mężczyzn,
  • zasada równości szans i niedyskryminacji,
  • zasada zrównoważonego rozwoju,
  • zasada „nie czyń poważnych szkód” (ang.: DNSH – Do Not Significant Harm),
  • zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP),
  • zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON).

Termin na składanie ofert 4 września 2023 r.