Partnerstwo Tematyczne nr 22: obszar zainteresowania i zadania

Zapraszamy do prac w Partnerstwie Tematycznym nr 22. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny.

1. Czym się zajmujemy – partnerstwami terytorialnymi rozumianymi jako międzysektorowe (przynajmniej dwa sektory spośród trzech: publiczny, społeczny i gospodarczy) struktury partnerskie, formalne i nieformalne, otwarte i skupiające w miarę możliwości wszystkich zainteresowanych partnerów, które działają na rzecz danego terytorium, o zasięgu lokalnym (bo Partnerstwo działa na rzecz takiego celu w Strategii III Sektora), realizując długofalowe, w miarę możliwości holistyczne cele, rozumiejąc, że:

a. Partnerstwa to dobrowolne związki, bez dominacji żadnego z partnerów, dzielące wspólnie ryzyko i korzyści, bez patrzenia na wkład każdego z partnerów (partnerstwem nie jest umowa handlowa pomiędzy partnerami, także dotycząca przyznana dotacji);
b. Zasięg lokalny – najlepiej kilka gmin, powiat, mniej niż region;
c. Przedmiot działalności – najlepiej ogólnie rozwój tego terytorium np. zrównoważony rozwój danego obszaru (cel holistyczny), ale mile widziane są partnerstwa realizujące węższe cele np. dotyczące rynku pracy, określone obszary gospodarki lub zagadnienia społeczne, planowanie przestrzenne;
d. Długofalowe cele – określone na co najmniej 7 lat (nie chodzi o partnerstwa projektowe);
e. Otwarte i skupiające w miarę możliwości wszystkich zainteresowanych partnerów – chodzi o to, aby zarządzanie rozwojem danego obszaru było kompleksowe
i skoordynowane.

2. Przykłady:
a. Głównym dobrym przykładem są Lokalne Grupy Działania (LGD) w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS; na obszarach wiejskich – podejście LEADER), pamiętając, że są to struktury mocno zbiurokratyzowane (realizowane wg określonych przepisów prawa) i często zdominowane przez sektor publiczny (choć formalnie przepisy ograniczają rolę tego sektora);
b. Grupy Partnerskie, kreowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Sieć Grup Partnerskich – prawdopodobnie obecnie mało aktywna; większość Grup Partnerskich wiejskich to dziś LGD, a jedyne „miejskie” – „Cud nad Wisłą” i Forum dla Nowej Huty są w Partnerstwie Tematycznym nr 22; Fundacja miała opracowany program szkolenia animatorów lokalnych tzw. Akademia Partnerstwa.
3. Jedno z pierwszych zadań Partnerstwa to poszukiwanie (inwentaryzacja) przykładów partnerstw terytorialnych w Polsce. Kierunki poszukiwań to:
a. Partnerstwa lokalne wspierane przez Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej
i Stowarzyszenie BORIS (wysłano widomości mailowe, a na razie bez odpowiedzi poza Stowarzyszeniem BORIS);
b. Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
c. Swego czasu licznie tworzone, ale chyba mało już istniejące Partnerstwa (Pakty) na Rzecz Zatrudnienia (najdłużej chyba działało w Siemianowicach),
d. Partnerstwa Lokalne tworzone w ramach programu pod patronatem Prezydenta RP
z udziałem środków USA;
e. Partnerstwa na Rzecz Rozwoju z Programu EQUAL, choć większość nie miała chyba charakteru terytorialnego;
f. Partnerstwa utworzone w ramach różnych projektów, szczególnie ze środków EFS np. partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.
4. Partnerstwo będzie chciało skorzystać z doświadczeń światowych – do wykorzystania są wciąż działające struktury, z których Polacy i polskie organizacje chyba mało korzystają (zadaniem Partnerstwa byłoby uczestnictwo w pracach tych organizacji):
a. The Partnering Initiative – organizuje szkolenia, często komercyjnie (kosztowne jak na polskie warunki), ale są też organizowane webinaria; bardzo dobre publikacje – niektóre były być może przetłumaczone przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska;
b. The Forum on Partnerships and Local Development – głównie interesuje się rynkiem pracy, ale porusza problemy rozwoju lokalnego; organizuje regularnie spotkania w gronie partnerów z krajów OECD – ostatnio spotkanie było w Wenecji (udział jest zawsze bezpłatny, ale trzeba pokryć samemu koszty dojazdu i pobytu).
5. Jednym z długofalowych celów Partnerstwa byłby rozwój mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce (lub innych podobnych inicjatyw, jeśli są), szczególnie na obszarach miejskich (na wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców jest prawie wszędzie oraz w prawie wszystkich miastach w kujawsko-pomorskim) i działania promocyjne w tym zakresie. Konieczne są rozmowy z samorządami wojewódzkimi
i politykami. Społeczności lokalne muszą wiedzieć czym jest mechanizm RLKS i co mogą dzięki niemu zyskać, aby zabiegać o jego realizację na swoim terenie.
6. Jednym z krótkoterminowych zadań Partnerstwa w zakresie rozwoju RLKS w Polsce jest organizacja seminarium z udziałem Romana Hakena – członka sprawozdawcy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Polska Sieć LGD czeka na odpowiedź z tej sprawie od strony rządowej. Być może w większym stopniu należy rozmawiać ze strukturami samorządu wojewódzkiego.
7. Ważnym argumentem za rozwojem mechanizmu RLKS, szczególnie w miastach, jest raport Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic „Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie”. W raporcie tym wskazuje się m.in., że budżety obywatelskie nie spełniają deklarowanych dla ich organizacji celów „w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego czy partycypacji społecznej” i że „Są inne metody wspierania aktywności społecznej mieszkańców, które z powodzeniem można wykorzystywać
w rządzeniu w samorządzie”. W swojej opinii z 17 lutego 2016 r. w/s „przyszłości programu UE dla miast z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego”, EKES wskazuje, że:
„Przy opracowywaniu nowego programu UE dla miast równie ważne jak partnerstwa wertykalne (tematyczne) są partnerstwa horyzontalne. Będą one działały głównie na szczeblu lokalnym w miastach. Mają istotne znaczenie nie tylko ze względów myślenia strategicznego, lecz także dla zapewnienia wdrażania, monitorowania i oceny. Lokalne strategie opracowane przez lokalne partnerstwa znające miejscową sytuację to najlepszy sposób na uwzględnienie zaleceń z poziomu UE i na ich skuteczne wdrożenie. Jednym z narzędzi, jakie EKES zaleca w tym celu, jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność”

Kontakt:
Krzysztof Kwatera, Koordynator Partnerstwa Tematycznego nr 22
e-mail: kwatera@onet.pl
tel.: 600 856 375
Pobierz deklarację przystąpienia do Partnerstwa.