Pierwsze spotkanie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

1W dniu 8 stycznia 2016 r., odbyło się pierwsze posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER, która została powołana uchwałą nr 4 z dnia 12 października 2015 r. przez Grupę Roboczą ds. KSOW. Reprezentantem lokalnych grup działania z terenu Mazowsza w obydwu organizacjach jest Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Regionalnych Sieci Lokalnych Grup Działania, samorządów wojewódzkich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Posiedzeniu przewodniczył Witold Magryś – przedstawiciel Polskiej Sieci LGD. W spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który podkreślił kluczową rolę grupy tematycznej, jako łącznika pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LEADER – z jednej strony Instytucja Zarządzająca, z drugiej strony jednostki wdrażające oraz to, co najważniejsze – społeczności lokalne reprezentowane poprzez lokalne grupy działania i lokalne grypy rybackie.

W spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który podkreślił kluczową rolę grupy tematycznej, jako łącznika pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LEADER – z jednej strony Instytucja Zarządzająca, z drugiej strony jednostki wdrażające oraz to, co najważniejsze – społeczności lokalne reprezentowane poprzez lokalne grupy działania i lokalne grypy rybackie.

Wiceminister zapoznał uczestników z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed podejściem LEADER: współpraca z grupą tematyczną w zakresie monitorowania krajowych aktów prawnych w kontekście rozszerzenia podejścia LEADER na politykę spójności, poprawienie relacji samorządów wojewódzkich z LGD oraz realizacja wskaźników zapisanych w PROW. Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał na znaczenie podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich, które w dużym stopniu przyczyniło się do budowania kapitału społecznego, zachęcając jednocześnie do kontynuowania partnerskich relacji i aktywnego działania zgodnie z zasadami podejścia oddolnego. W podsumowaniu wystąpienia zaapelował do reprezentantów o wypowiadanie się na różne tematy i przedstawianie swoich inicjatyw i spostrzeżeń, które będą brane pod uwagę przy dalszym usprawnianiu LEADER’a.

-Szukamy dobrych rozwiązań i liczę, że uda nam się je dobrze uporządkować – powiedział wiceminister podkreślając również istotną rolę GTL jako łącznika pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w podejście Leader. Zaapelował do reprezentantów o wypowiadanie się na różne tematy i przedstawianie swoich spostrzeżeń, które będą brane pod uwagę przy dalszym usprawnianiu Leadera. Wiceminister Zarudzki wskazał również na znaczenie podejścia Leader, które w dużym stopniu przyczyniło się do zbudowania kapitału społecznego, zachęcając jednocześnie do kontynuowania partnerskich relacji i aktywnego działania zgodnie z zasadami podejścia oddolnego.

– Pamiętajcie Państwo o zadaniach lokalnych grup działania i celach, które zostały wskazane w ramach PROW, a przede wszystkim o społecznościach, na rzecz których działają – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia regulaminu grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER.

Źródło: Opracowane na podstawie informacji dostarczonych przez witryny internetowe www.ksow.pl oraz www.minrol.gov.pl

3

 

2