Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+

KSOW+ stanowi część Europejskiej Sieci ds. Wspólnej Polityki Rolnej , w ramach której odbywa
się współpraca pomiędzy sieciami ds. Wspólnej Polityki Rolnej każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

KSOW+ powołana jest w celu stworzenia sieci kontaktów na szczeblu krajowym i regionalnym
pomiędzy organizacjami i administracją, przedstawicielami sektora rolnictwa, doradcami,
naukowcami, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i innymi podmiotami
działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Jednym z najważniejszych zadań KSOW+ jest wsparcie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-
2027 na etapach jego projektowania,zmiany, realizacji poszczególnych interwencji oraz oceny
i ewaluacji.

Podstawą realizacji zadań Sieci jest Plan działania KSOW+ na lata 2023-2027,
realizowany m.in. w oparciu o roczne plany operacyjne, zawierające kluczowe informacje
o operacjach realizowanych przy wsparciu KSOW+. KSOW+ wspiera wymianę wiedzy i
doświadczeń oraz wzajemne uczenie się między podmiotami biorącymi udział w realizacji
polityki w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym organami władzy publicznej,
partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo
obywatelskie.