Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Od Ciebie zależy jak będzie wyglądał projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″. Wypełnij ankietę i zdecyduj.

Ankietę można przesyłać w terminie od 16 marca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w następujący sposób:

  • mieszkańcy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms i przesłanie elektronicznie lub wypełnienie ankiety w MS Word i wysłanie do urzędu w formie papierowej (nie wymaga się podpisywania i podawania danych osobowych wypełniającego ankietę – jedynie gminę, z której pochodzi mieszkaniec i przedział wiekowy)
  • gminy i związki gmin, starostwa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów:
    • posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms (w przeglądarce MS Edge!), ściągnięcie ankiety do pdf i opatrzenie jej podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną i wysłanie na adres pgowm2030@mazovia.pl, lub
    • nieposiadające kwalifikowanego podpisy elektronicznego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w MS Forms oraz wypełnienie ankiety w MS Word, opatrzenie podpisem przez osobę uprawnioną oraz przesłanie w wersji papierowej na adres: