Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPZ-logotypy_miniRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanowiło Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Z środków Funduszy współfinansowany jest w Polsce Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Obejmuje on zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące. Program wdrażany jest przez organizacje partnerskie.

Program Operacyjny ma przyczyniać się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
– włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
– pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
– wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej które pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej.