Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Przedstawiamy Państwu odpowiedź wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarza Stanu, Ryszarda Bartosika na pismo w sprawie umożliwienia  Lokalnym Grupom Działania skorzystania z udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację zadań w ramach poddziałania19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020.