„Realizacja uproszczeń w praktyce” (“Putting simplification into practice”) Bruksela, 6 lutego 2018 r

W seminarium uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli lokalnych grup działania, instytucji zarządzających, agencji płatniczych, władz lokalnych, krajowych sieci obszarów wiejskich z 23 państw członkowskich UE, jak również Komisji Europejskiej, PK ENRD i europejskiej sieci obszarów rybackich (FARNET). Z Polski – uczestniczyliśmy we dwoje razem z Panią Dyrektor Joanną Gierulską z MRiRW.

Warsztaty zatytułowane „Realizacja uproszczeń w praktyce”, dotyczyły tego w jaki sposób uprościć wdrażanie podejścia LEADER/CLLD w obecnym okresie programowania, jak również jak uczynić uproszczenie jednym z priorytetów na przyszłość. Kluczowe zagadnienia w obecnym okresie obejmowały: harmonizację systemów wdrażania podejścia LEADER/RLKS z zasadami Leader; kontroli i sankcji; usprawnienie wdrożenia na poziomie lokalnej grupy działania (LGD)

Notatka z seminarium pt. Realizacja uproszczeń w praktyce „Putting simplification into practive”