RPO WM 2014-2020 – Projekty Partnerskie

W RPO WM 2014-2020 realizowany będzie mechanizm – Projekty Partnerskie, włączający lokalne społeczności w sposób elastyczny, wnoszący wkład w rozwiązania zidentyfikowanych problemów. W programie nie zaplanowano zastosowania mechanizmu RLKS czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Zaproponowane Projekty Partnerskie uznano za bardziej efektywne na Mazowszu.

Celem projektów partnerskich będzie rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia inicjatyw oddolnych, głównie z udziałem Lokalnych Grup Działania. Poprzez promocję projektów realizowanych w formie partnerstwa osiągnięte zostanie włączenie przedstawicieli społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb identyfikowanych na różnych szczeblach, w tym głównie ,lokalnym. Zasadnicze jest włączenie w proces podejmowania inicjatywy stymulującej rozwój społeczno gospodarczy lokalnych społeczności skupionych wokół m.in.organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego poprzez

Realizacja przedsięwzięć w formule partnerstwa jest adresowana zarówno do organizacji społecznych jak i samorządów lokalnych. Pozwala na kontynuowanie i rozwijanie dobrych praktyk wypracowanych w poprzednich latach np. przez Lokalne Grupy Działania oraz promuje współpracę ponadgminną. Mechanizmy premiujące projekty partnerskie mogą zostać wprowadzone w poszczególnych osiach RPO WM 2014-2020, w szczególności w ramach rewitalizacji, włączenia społecznego, edukacji i rynku pracy. Promowanie projektów partnerskich poprzez dodatkowe punkty na etapie oceny lub ogłaszanie dedykowanych konkursów jest elementem podejścia terytorialnego do rozwoju regionu poprzez włączenie inicjatyw społeczności lokalnych, w tym Lokalnych Grup Działania i innych organizacji oraz stworzenie zachęt dla samorządów lokalnych do podejmowania wspólnych inicjatyw.

RPO WM 2014-2020