Seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”

W dniu 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Organizatorem seminarium był Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Polską Siecią LGD – Federacją Regionalnych Sieci LGD w Polsce i Partnerstwem Tematycznym nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora.

Celem seminarium było zainicjowanie dyskusji w zakresie kierunków rozwoju mechanizmu RLKS w Polsce w kontekście Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) (2015/2224(INI)). W przedmiotowej rezolucji wskazano nie tylko na dużą rolę tego mechanizmu (jak i mechanizmu ZIT) dla rozwoju lokalnego, ale także na możliwość obowiązkowego zastosowania w nowym okresie programowania mechanizmu RLKS we wszystkich programach operacyjnych. W Polsce mechanizm RLKS jest zastosowany obecnie w formule bezpośredniej tylko w dwóch województwach na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybołówstwa oraz w 7 miastach, tylko w jednym województwie. Uczestnicy seminarium dyskutowali nad tym czy, a jeśli tak – to jak rozszerzyć zastosowanie mechanizmu RLKS, aby zarówno instytucje wdrażające, jak i przede wszystkim społeczności lokalne mogły przygotować się do rosnącej roli mechanizmu RLKS w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego.

Czytaj więcej