Struktura LSR

Poniżej przedstawiono uwzględniające wymagania określone w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, zestawienie informacji, które powinny znaleźć się w każdej LSR i które będą podlegać ocenie podczas konkursu na wybór LSR.

Kluczowym jest, aby informacje te wpisały się w przywołaną poniżej strukturę LSR. W ten sposób możliwe będzie ujednolicenie ich formy w skali całego kraju, które z kolei przełoży się na sprawniejszą, szybszą i bardziej obiektywną ocenę LSR.

Należy pamiętać, iż poniższa struktura stanowi jedynie konstrukcję, na której LGD powinna oprzeć swoją strategię. Po wskazówki i porady nt wypełnienia treścią poszczególnych jej części należy z kolei sięgnąć do „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”

Zobacz Dokument