Umowy o warunkach o sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 pkt 23 lit. d Umowy o warunkach o sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jedno z zobowiązań LGD (lokalnych grup działania) dotyczy przeprowadzenia ewaluacji związanych z LSR (strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność).

W dniach 16-18 grudnia br. planowana jest organizacja szkolenia w ww.  zakresie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy po jednym przedstawicielu z każdej LGD na jedno z tych szkoleń, w następujących terminach:

  • 16 grudnia br. – przedstawiciele LGD z województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego,  Lubuskiego i Łódzkiego;
  • 17 grudnia br. – przedstawiciele LGD z województw: Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego,  Podkarpackiego i Podlaskiego;
  • 18 grudnia br. – przedstawiciele LGD z województw: Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

Szkolenie będzie odbywać się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sali 49/51, w godzinach 10:00-15.00. Po szkoleniu zapewniamy uczestnikom obiad.

Z kolei koszty dojazdu i ewentualne koszty noclegu ponoszone są przez uczestników i nie są finansowane przez MRiRW.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę przedstawicieli sieci regionalnych LGD będących członkami Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER przy GR ds. KSOW o poinformowanie wszystkich LGD z danego województwa o planowanym szkoleniu i terminie szkolenia, zgodnie z powyższym harmonogramem.

Jednocześnie uprzejmie proszę o zebranie od wszystkich LGD informacji zwrotnej o przedstawicielach poszczególnych LGD, którzy będą uczestniczyć w tym szkoleniu i uzupełnienie tabeli według załączonego wzoru.

Uprzejmie prosimy o przesłanie po 1 wypełnionej liście uczestników z każdego z 16 województw na adresy sylwia.staniuk@minrol.gov.pl oraz beata.rodak@minrol.gov.pl do dnia 29 listopada br.

Serdecznie zachęcam do udziału w tych szkoleniach wszystkie LGD, których LSR są realizowane z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020.