Ustawa o wspieraniu RLKS

Konieczność opracowania ustawy w obszarze RLKS wynika z rozpoczęcia nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityk UE z budżetu UE (2014-2020) na podstawie nowego pakietu unijnych aktów prawnych, regulujących zasady ich wdrażania. RLKS bazuje na metodzie LEADER, która w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 ma zastosowanie w realizacji osi 4 Leader (podejścia LEADER) w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz osi priorytetowej 4 zrównoważony rozwój obszarów zależnych głownie od rybactwa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) w perspektywie finansowej 2007-2013. Niemniej jednak RLKS stanowi nowy instrument rozwoju terytorialnego UE możliwy do zastosowania nie tylko w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich (II filara wspólnej polityki rolnej), przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz wspólnej polityki rybackiej, przy udziale Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR – zastępującego EFR), ale także w ramach polityki spójności realizowanej przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 RLKS jest wspierany ze środków EFRROW, określany nazwą LEADER i może być wspierany ze środków EFRR, EFS lub EFMR (EFRROW, EFMR, EFRR i EFS zwane dalej są „EFSI”).

Pobierz:

Projekt ustawy RLKS

Uzasadnienie do projektu ustawy RLKS