W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym UE

Międzypokoleniowy aspekt polityki w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju oraz
mechanizmów wdrażania musi znaleźć odzwierciedlenie w silnym, znaczącym zaangażowaniu
młodzieży na wszystkich etapach procesów decyzyjnych Unii Europejskiej – od opracowania
wniosków ustawodawczych i inicjatyw po wdrożenie, monitorowanie i działania następcze.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu wymaga
nowego podejścia w kierunku bardziej inkluzywnego modelu zarządzania z udziałem wielu
zainteresowanych stron, który miałby na celu postawienie młodych ludzi w centrum procesu
zaangażowania i wykraczał daleko poza zwykłe konsultacje i spotkania ad hoc.

EKES proponuje zorganizowanie Młodzieżowych Okrągłych Stołów ds. Klimatu
i Zrównoważonego Rozwoju, z sobą w roli gospodarza oraz we współpracy z Komisją
Europejską i Parlamentem Europejskim.