XIV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkres Rozwoju Obszarów Wiejskich

W pierwszym bloku poruszano tematykę ochrony środowiska – smogu, instrumentów wsparcia inwestycji w tym zakresie, uchwały antysmogowej. To wyzwanie chwili, by wspólnie zadbać o lepszą jakość powietrza, wody i gleby. Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża bowiem programy i projekty, które mogą pomóc, gminom czy poszczególnym instytucjom, w modernizacji źródeł ciepła czy monitorowaniu stanu środowiska naturalnego. 

W bloku drugim rozmawiano o Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Sołectw, wsparciu dla kół gospodyń wiejskich, podejściu LEADER czy okresie przejściowym PROW 2014-2020. Tu będzie możliwość pozyskiwania i rozliczania środków aż do 2025 r. I trzeba na bieżąco monitorować nasze strony internetowe czy strony poszczególnych ministerstw. Okres przejściowy cechuje się bowiem tym, że czas reakcji i decyzji odgrywa w nim kluczową rolę.  

W dyskusji, biorąc pod uwagę pozytywne oceny mazowieckich LGD, Prezes Cezary Nowek zgłosił potrzebę realizacji RLKS w formule bezpośredniej w FEM 2021-2027 w celu efektywnego rozwoju obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.