Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

Wnioski o wybór LSR wraz z załącznikami, o których mowa w części VII. Informacja o załącznikach Formularza wniosku o wybór LSR, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać:

  • osobiście w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
  • lub w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych: /umwm/SkrytkaESP. Dokument złożony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument pieczęcią.

Kontakt z Urzędem jest możliwy osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie w punkcie podawczym przy ul. Skoczylasa 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00.

Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 7 czerwca 2023 r.