Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 837/52/15 powołał Wojewódzką Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zgodnie z rozdziałem 17 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ustawodawca nałożył na zarządy województw obowiązek powołania organu opinodawczo-doradczego w zakresie funkcjonowania KSOW, w skład którego mają wejść przedstawiciele podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z powyższym, iż Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi kontynuację KSOW powstałej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w dniu 30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 837/52/15 powołał Wojewódzką Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Skład Grupy Roboczej pozostał nie zmieniony, tj.:
1) Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek;
2) Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek;
3) Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
4) Halina Wawruch – przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego;
5) Leszek Iwaniuk – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
6) Robert Składowski – przedstawiciel pracodawców typowany przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego;
7) Sławomir Błażejczyk – przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej;
8) Agata Sosińska – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie;
9) Wojciech Gregorczyk – przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
10) Cezary Adam Nowek – przedstawiciel Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego;
11) Hubert Pasiak – przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich typowany przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego;
12) Artur Dąbrowski – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto do zadań Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich należeć będzie:

1) opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian;
2) opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian;
3) zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych;
4) zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015.
O planowanych terminach oraz przedmiocie posiedzeń Grupy Roboczej będziecie Państwo na bieżąco informowani.