Zasady realizacji RLKS

Zasady realizacji RLKS

 „W związku z programowaniem instrumentu RLKS w załączeniu przesyłam do Państwa wiadomości dokument Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce.

Niniejszy materiał odnosi się do wszystkich funduszy, z których można realizować RLKS tj.: EFS, EFRR, EFRROW, i EFMR oraz jest wynikiem współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Materiał uszczegóławia zapisy zawarte w Umowie Partnerstwa dotyczące RLKS. Ponadto ww. Zasady… wskazują jakie kwestie będą regulowane w ustawie o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność opracowanej przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i wspólnym rozporządzeniu wydanym przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Ustawa oraz rozporządzenie będą określały sposób oraz warunki wdrażania RLKS ze wszystkich funduszy. Niniejsze zasady mają zatem charakter przejściowy. Zadaniem w/w zasad jest  wskazanie warunków brzegowych realizacji RLKS jak również rekomendowanych rozwiązań.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – ang. Community led  local development (CLLD) – to nowy instrument terytorialny – wprowadzony przez KE do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyby) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.”

Zasady realizacji RLKS