Deklaracja z Halmstad. Wykorzystanie możliwości podejścia LEADER / RLKS

W dniach 1-2 grudnia 2021 roku w Halmstad w Szwecji, odbyła się konferencja ELARD Obchody 30-lecia LEADER-a. Podczas tej konferencji, 149 delegatów z 22 krajów europejskich, reprezentujących (około 2 tys.) lokalne grupy działania LEADER w Europie, sieci organizacji z obszarów wiejskich, instytucje zarządzające, Komitet Regionów i Komisję Europejską, spotkało się i omówiło długoterminową wizję dla obszarów wiejskich oraz przyszłość podejścia LEADER i Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Poniższe wnioski zostały opracowane w trosce o przyszłość Europy.

Po 30 latach chcemy podkreślić, że LGD pracują nad polityką TERYTORIALNĄ i nie sektorową. Nadszedł czas, aby uznać LGD za narzędzie zarządzania daleko wykraczające poza Wspólną Politykę Rolną. Rządy i instytucje na wszystkich szczeblach, zwłaszcza krajowym i regionalnym, powinny włączyć LGD do swojego programowania w sposób bardziej holistyczny. Byłoby to szczególnie istotne w takich tematach, jak zrównoważony rozwój, starzenie się społeczeństwa, systemy żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, czy inteligentne wioski.

Game Changers Academy Master of Business Change

Jeśli jesteście organizacją, która pracuje nad ważnym społecznie projektem i szuka sposobów, żeby wyskalować zasięg projektu, chce rozszerzyć wpływ społeczny swoich działań, szerzej docierać do interesariuszy, zgłoście się po strategiczne wsparcie Game Changers Academy Master of Business Change!

Dla kogo?
Ogólnopolskich NGO i instytucji publicznych, innowacyjnych organizacji, które działając w obszarze zrównoważonego rozwoju, ekologii lub ochrony środowiska nie boją się działać inaczej, wbrew utartym schematom, pod prąd.

Co jest oferowane?
Stypendium zapewniające udział liderki_a i wybranych przez nią_niego osób w rocznym programie liderskim, w formule mieszanej, część modułów online, część stacjonarnie.
Program trwa od lutego 2022 r. do marca 2023 r.

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy. Kimkolwiek jesteś, skądkolwiek pochodzisz, podziel się z nami swoją wizją przyszłości Unii Europejskiej!

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy

Kto może wziąć udział?

  • Obywatele UE ze wszystkich grup społecznych i zakątków Unii. Kluczowa rola w kształtowaniu przyszłości projektu europejskiego przypadnie młodym ludziom.
  • Władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne chcące przygotować wydarzenia i zgłosić pomysły.
  • Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać wartości określonych w naszej Karcie Konferencji.

Co składa się na Konferencję?

  • Wielojęzyczna platforma cyfrowa ‒ to miejsce, w którym obywatele mogą dzielić się pomysłami i wysyłać opinie. Są one gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane przez cały czas trwania Konferencji..
  •  Zdecentralizowane wydarzenia – to imprezy internetowe, fizyczne lub hybrydowe przygotowywane przez osoby, organizacje lub też władze krajowe, regionalne i lokalne w całej Europie.
  •  Europejskie panele obywatelskie – to okazja do przedyskutowania różnorodnych tematów i przestawienia zaleceń; panele to reprezentatywna próbę społeczeństwa pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.
  •  Sesja plenarna Konferencji – to debaty nad pogrupowanymi tematycznie zaleceniami krajowych i europejskich paneli obywatelskich, bez określonego z góry wyniku.

Elektroniczne ucho dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku.

Konsekwencją zakończonych spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem przeprowadzonych w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki”, było wyłonienie zwycięzcy.

Podczas spotkań dzieci dowiedziały się m.in. o ochronie przed hałasem, jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze. W trakcie zajęć prowadzący przeprowadzał quiz zawierający pytania dotyczące tematyki szkolenia.

Szkołą w której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań (podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku. Nagrodą w quizie było elektroniczne ucho, które na ręce Elżbiety Religi – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku przekazał Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Przedsiębiorcy na Rzecz Ochrony Środowiska

W Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbylo sie spotkanie z udziałem wójta gminy, Kamila Dziewierza, z przedsiebiorcami z obszaru gminy którzy w swej działalności aktywnie zapobiegają powstawaniu odpadów, wykorzystują wodę do celów przemysłowych w obiegu zamkniętym, stosują do wytwarzania produktów materiały naturalne.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki nagrodziła przedsiębiorców w ramach Konkursu na Inicjatywę Ekologiczną.

  • Firma MIGMA Łukasz Lech – I miejsce w kategorii oszczędzanie wody
  • Firma IMAGE Piotr Walczak – II miejsce w kategorii zapobieganie powstawaniu odpadów
  • Firma CUT_POL Krzysztof Walczak – I miejsce w kategorii zapobieganie powstawaniu odpadów

Gratulujemy nagrodzonym przedsiębiorstwom.

Nagrody zostały ufundowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.