Informacja dot. stosowania zmienionej ustawy ROW w 19.2 i 19.4

Przedstawiamy Państwu pismo Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Radosława Rybickiego oraz Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Ryszarda Kamińskiego w sprawie szczegółowych wyjaśnień dotyczących stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w odniesieniu do poddziałania 19.2 i 19.4.

Pisma do pobrania poniżej.

List Stowarzyszenia Dialog Społeczny do Posłów i Senatorów RP

Wspólnotowość jest wartością kluczową w czasie niepewności. Szczególnie istotnym  nośnikiem tej wartości są stowarzyszenia. To stowarzyszenia budują społeczność opartą na relacjach. Relacje natomiast prowadzą do wzrostu zaufania, są podstawowym składnikiem kapitału społecznego i mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej wspólnoty.

Panująca pandemia koronawirusa ukazała słabość formalno-prawnych uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych. W chwilach, w których niezbędna jest dynamika, sprawność działania, ich mocno zbiurokratyzowana struktura okazuje się ciężarem. Paradoksalnie – przepisy regulujące działanie stowarzyszeń i fundacji są tak skomplikowane, że sam ustawodawca nie odnosi się do nich precyzyjnie, czego efekty widać przy okazji ostatnich zmian prawa.

Mimo wielokrotnych deklaracji zmian ukierunkowanych na poprawę sytuacji organizacji pozarządowych o zasięgu lokalnym, nieposiadających specjalistycznych kadr i opierających swoje działania często na pracy społecznej, w chwili obecnej zupełnie o takich organizacjach zapomniano. Nie ma żadnych, podkreślamy – żadnych, instrumentów finansowego wsparcia dla organizacji, które nie prowadzą sprzedaży towarów lub usług i opierają się w przeważającej części na pracy wolontariuszy, personel płatny zatrudniając tylko doraźnie. Czym jest obiecany – i wciąż nieuruchomiony – program Narodowego Instytutu Wolności z budżetem 10 milionów złotych wobec 100 miliardów w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”? Odpowiadamy – jest 0,0001%. Jedną dziesięciotysięczną procenta.

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).