Szkolenie stacjonarne- Wprowadzenie do Programu Regionalnego

Zachęcamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym Wprowadzenie do Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, które odbędzie się 26.05.2022 roku

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: Regulamin rekrutacji na szkolenia
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 25.05.2022r. do godz.11:00z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Celem szkolenia jest przedstawienie projektu założeń programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów FEM 2021-2027
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
  • Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 został przekazany do Komisji Europejskiej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 307/303/22 z dnia 8 marca 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja 1.0). 15 marca br. projekt programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027 oraz Analizą DNSH został za pośrednictwem systemu SFC przekazany do Komisji Europejskiej.

FEM 2021-2027

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 8 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa oraz ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa w  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00 (punkt podawczy).

Wnioski składa się w formie pisemnej – osobiście lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) w terminie od dnia 8 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r., na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień nadania przesyłki).

O pomoc na operację może ubiegać się lokalna grupa działania , o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88). Pomoc przyznawana jest w wysokości 74 000 zł.

Formularze wniosków dostępne są na stronie:

https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-191-wsparcie-przygotowawcze

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 597 93 26, 22 597 93 71, 22 597 97 19.