Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu konsultacji przyszłej WRP przez wypełnienie ankiety „Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej”. Autor ankiety prosi o wskazywanie w ankiecie (jest kilka punktów, kiedy można to zrobić) na potrzebę i ważność podejścia LEADER/RLKS oraz podejścia oddolnego. W celu zakończenia ankiety należy załączyć na końcu deklaracji z Tartu.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego weszła w życie.

 25 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do najważniejszych zmian należą m.in.: usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, a sądami rejestrowymi, doprecyzowanie zasad składania sprawozdań oraz terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla OPP.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego poinformował, że ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 573) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 17 marca 2017 r. weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

Czytaj więcej

Przypominamy. Do 31 marca 2017 r. organizacje pozarządowe zobowiązane są złożenie CIT -8 w urzędzie skarbowym.

 Przypominamy organizacjom pozarządowym o obowiązku złożenia do dnia 31 marca każdego roku deklaracji podatkowej CIT-8 w urzędzie skarbowym. Złożenie CIT-8 w urzędzie skarbowym do 31 marca każdego roku to obowiązek wszystkich fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, nawet jeśli np. utrzymują się tylko ze składek, drobnych darowizn, nie miały żadnych przychodów i kosztów w poprzednim roku.

Uwaga: 31 marca to termin obowiązujący organizacje pozarządowe, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (tak jest w przypadku większości organizacji). Jeśli rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy to organizacja sporządza CIT-8 odpowiednio do ostatniego dnia trzeciego miesiąca roku następującego po jej roku obrotowym.

Zachęcamy do sprawdzenia infografiki przygotowanej przez portal www.ngo.pl, który w przystępny sposób pokazuje nam informacje o ważnym obowiązku dla każdej organizacji pozarządowej.

Oddział Mazowiecki Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Z wielką przyjemnością Informujemy o powołaniu  Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest to siódmy oddział Izby, a czwarty posiadający osobowość prawną. W spotkaniu założycielskim udział wzięli członkowie PIPRiL oraz firmy, które chcą wstąpić do Oddziału.

Wśród zaproszonych gości byli: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, Prorektor UP-H w Siedlcach ds. Rozwoju; przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Daniel Łaga, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krzysztof Zaniewski (również z tego departamentu); Izabella Byszewska, prezes Zarządu PIPRiL. Po słowach powitania głos zabrała Izabella Byszewska prezentując cele, zadania i osiągnięcia Izby.

Po wyborze władz Oddziału Mazowieckiego, nowo wybrany jego prezes powiedział: Jestem przekonany, że nasze wspólne działanie w sposób zdecydowany podniesie na wyższą rangę produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza oraz rozbuduje  świadomość społeczną co do ich wartości i wkładu w rozwój przedsiębiorczości i atrakcyjności kulturalno-turystycznej regionu i rozwinie dostępność tych produktów dla konsumentów.

Czytaj więcej

Kulinaria wizytówka regionów turystycznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Kulinaria wizytówka regionów turystycznych połączonej z prezentacją i degustacją potraw z całego świata.

Panele tematyczne będą dotyczyć tradycji kulinarnych w Polsce i na świecie, produktów regionalnych, turystyki kulinarnej i jej organizacji oraz możliwości wykorzystywania potencjału kulinarnego do tworzenia oferty turystycznej.

Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod tym linkiem.

Konferencja odbędzie się 4 kwietnia 2017 roku w kampusie Grupy Uczelni Vistula.

Więcej informacji na temat konferencji www.sgtir.edu.pl

Program konferencji

polska_siec_lgdZachęcamy do zapoznania się z literaturą zamieszczoną poniżej:

  • Deklaracja z Tartu (Estonia) – Odnowienie podejścia LEADER/RLKS w okresie po 2020 r.
  • Notatka z seminarium „Extending LEADER Innovation” w Brukseli w dniu 22 lutego 2017 r przygotowaną przez Krzysztofa Kwatera.
  • pismo Polskiej Sieci LGD wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane z opóźnieniem w przygotowaniu procedur i kart weryfikacji wsniosku o przyzanie pomocy na projekt grantowy oraz wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2