Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy zaprasza na Seminarium pn. „W poszukiwaniu możliwości współpracy Lokalnych Grup Działania Regionie Radomskiem i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim.”.

Program:

  1. Miejsce seminarium: Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu,  ul. K. Pułaskiego 6/10
  2. Termin : 14 marca 2018 rok, g. 9.30 – 15.00
    Program:
9.30 – 9.40 Rejestracja  
9.40 – 10.00 Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomi Społecznej (mOWES) Daniel Prędkopowicz
zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy
10.00 – 10.45 Lokalne Grupy Działania (LGD) a rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu Radosław Rybicki
dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM WM.
10.45 – 12.00 Przedstawienie dobrych praktyk z zakresu współpracy LGD i OWES Katarzyna Jórga
prezes Zarządu LGD Światowid
Hubert Pasiak
prezes Zarządu LGD ” Ziemia Siedlecka”
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa  
12.15 – 13.45 Wypracowanie zakresu i tematyki współpracy mOWES i LGD w Regionie Radomskim. Dyskusja Moderatorzy:
Cezary Nowek
prezes Zarządu LGD
„Razem dla Radomki”
Daniel Prędkopowicz
zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy
13.45 – 14.30 Możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych (samorząd terytorialny, administracja rządowa, środki z funduszy unijnych) Tamara Borkowska
zastępca ds. organizacyjno-prawnych dyrektora Departamentu Organizacji
UM WM
14.30 – 15.00 Obiad  

Prosimy o potwierdzenie udziału pod numerem telefonu 600 923 287 e-mail: abulska@cofund.org.pl

 

„Realizacja uproszczeń w praktyce” (“Putting simplification into practice”) Bruksela, 6 lutego 2018 r

W seminarium uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli lokalnych grup działania, instytucji zarządzających, agencji płatniczych, władz lokalnych, krajowych sieci obszarów wiejskich z 23 państw członkowskich UE, jak również Komisji Europejskiej, PK ENRD i europejskiej sieci obszarów rybackich (FARNET). Z Polski – uczestniczyliśmy we dwoje razem z Panią Dyrektor Joanną Gierulską z MRiRW.

Warsztaty zatytułowane „Realizacja uproszczeń w praktyce”, dotyczyły tego w jaki sposób uprościć wdrażanie podejścia LEADER/CLLD w obecnym okresie programowania, jak również jak uczynić uproszczenie jednym z priorytetów na przyszłość. Kluczowe zagadnienia w obecnym okresie obejmowały: harmonizację systemów wdrażania podejścia LEADER/RLKS z zasadami Leader; kontroli i sankcji; usprawnienie wdrożenia na poziomie lokalnej grupy działania (LGD)

Notatka z seminarium pt. Realizacja uproszczeń w praktyce „Putting simplification into practive”

Forum LGD, Supraśl, 22-23.III.2018

W imieniu Pana Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD oraz Podlaskiej Sieci LGD zaproszamy do udziału w ogólnopolskiej debacie nt. przyszłości rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która odbędzie się w dniach 22-23 marca br. w Supraślu (woj. podlaskie), w ramach corocznego Forum Podlaskich LGD.

Wydarzenie to będzie dobrą okazją do kontynuowania interesującej dyskusji dot. przyszłości podejścia LEADER/RLKS zainicjowanej na forum GTL w październiku ubiegłego roku, tym razem z szerszym udziałem przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych (wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele innych państw członkowskich UE, które wdrażają RLKS). Przy okazji Forum – w czwartek 22.03 w godzinach wieczornych – odbędzie się również Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD.

W załączeniu zamieszczony został ramowy program spotkania z uprzejmą prośbą do Państwa, jako przedstawicieli LGD z poszczególnych regionów w ramach Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER – o uzgodnienie w gronie wszystkich LGD w regionie po 2 przedstawicieli LGD z każdego województwa (za wyj. woj. podlaskiego), którzy wezmą udział w tej debacie. Koszt udziału osoby wskazanej jako pierwszej z danego województwa pokryje Polska Sieć LGD, koszty udziału drugiej osoby muszą zostać sfinansowane z innych środków (np. delegującej LGD lub sieci regionalnej). Orientacyjny koszt udziału 1 osoby wyniesie między 450 a 500 zł brutto (jeden nocleg, wyżywienie 2 dni) + ok. 150,00 zł brutto ewentualny dodatkowy nocleg w dn. poprzedzającym konferencję). Dokładne dane dot. kosztów udziału i sposobów ich pokrycia zostaną udostępnione zainteresowanym niebawem, tj. po rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy ww. wydarzenia.

Zgłoszenia udziału należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org w terminie do dnia 2 marca br. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorami Forum na miejscu, tj. Podlaską Siecią LGD (tel. 85 710 88 50 lub 504 288 416 – Joanna Sokólska).

Pliki do pobrania:

program_Forum_Supraśl_22-23.III.2018

program_Forum_Supraśl_22-23.III.2018_1

ROW.wrt.510.34.2018_LGD (2)

ROW.wrt.510.34.2018_LGD (2)_1

Współpraca Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z subregionu radomskiego na spotkanie poruszające temat współpracy Lokalnych Grup Działania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 14.03.2018 roku od godziny 9.30 w Instytucie Technologii Eksploatacji ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom 26-600.
Wśród zaproszonych gości jest Pan Radosław Rybicki dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z wystąpieniem pt. „LGD a rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu”.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”.

Wytyczne dotyczące Ewaluacji LEADER / RLKS

 

Ukazało się polskie tłumaczenie praktycznego przewodnika dla podmiotów oceniających LEADER/RLKS. Przewodnik ma pomóc w realizowaniu nowych zadań ewaluacyjnych, takich jak ocena wkładów podstawowych i uzupełniających LEADER/RLKS w osiągnięcie celów polityki oraz rezultatów i oddziaływania PROW, a także monitorowaniu i ewaluacji strategii RLKS. W oparciu o istniejące ramy prawne i wskazówki, wytyczne mają ułatwić zainteresowanym stronom ewaluację interwencji, podejmowanych w ramach LEADER/RLKS oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie tych działań. W tym celu w wytycznych zamieszczono praktyczne porady na temat przygotowania i przeprowadzenia działań ewaluacyjnych dotyczących LEADER/RLKS, w przypadku, gdy są one prowadzone w ramach ewaluacji PROW, ale także podczas ewaluacji/samooceny na poziomie lokalnym.

Wytyczne dotyczące ewaluacji LEADER/RLKS zostały opracowane na potrzeby różnych grup zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich: Instytucje Zarządzające, Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich, Ewaluatorzy, Urzędnicy DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalne Grupy Działania.

Wytyczne podzielone są na następujące części:

W części 1 przedstawiono LEADER/RLKS jako część polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz pokazano jego powiązania z innymi instrumentami RLKS finansowanymi z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W części tej omówiono cel i ramy prawne ewaluacji. Przedstawiono również koncepcję ewaluacji oraz rolę różnych zainteresowanych stron w procesie ewaluacji.

W części 2 wyjaśniono cykl ewaluacji na poziomie PROW oraz opisano, w jaki sposób oceniać wkłady LEADER/RLKS w osiąganie celów na poziomie unijnym, krajowym i na poziomie PROW. Obejmuje to ocenę wkładów podstawowych i uzupełniających operacji LEADER/RLKS w cele szczegółowe rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto w tej części opisano również ocenę mechanizmu wdrażania LEADER/RLKS oraz ocenę wartości dodanej.

Część 3 zawiera zalecenia dla LGD, dotyczące sposobu przeprowadzania działań ewaluacyjnych na poziomie lokalnym oraz wsparcia, które LGD mogą otrzymać w tym zakresie od IZ, krajowych sieci obszarów wiejskich i innych zainteresowanych stron. W części tej opisano również szereg narzędzi i przykładów, które można wykorzystać w ewaluacji LEADER/RLKS na poziomie lokalnym. Skoncentrowano się na strategiach finansowanych wyłącznie w ramach EFRROW.

Zapraszamy do lektury.

 Wytyczne Leader RLKS sierpień 2017.docx

Źródło: ksow.pl