Konkurs Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny prowadzi obecnie ósmą edycję Nagrody Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tej edycji jest pomoc migrantom.

Nagroda, która ma łączną wartość 50 000 euro i może być podzielona pomiędzy pięciu zwycięzców, ma wyróżnić inicjatywy, realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizyczne, mające na celu poprawę życia migrantów oraz wspieranie ich integracji w społeczeństwie.

Termin zgłoszeń upływa 9 września 2016.

 

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej

Konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Zapraszamy do konsultacji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest ona rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów.
Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwem.

 

Czytaj więcej

Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki

 Konkurs kulinarny na najlepsze danie z papryki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczynając realizację projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, pływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze potrawy i dania z papryki. Konkurs finansowany jest w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów (osób prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, grup nieformalnych (kół gospodyń wiejskich), czy też szkół i klas o profilu gastronomicznym.

Czytaj więcej

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 1 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

Projekt uchwały zostanie:
1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych
w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 307, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,
e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do Projektu należy składać:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Okrzei 35;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a-e;
3) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
4) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 59 79 679, 22 59 79 680, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Treść Projektu

Formularz konsultacyjny

Źródło: dialog.mazovia.pl

Rezolucja Parlamentu Europejskiego

10 maja 2016 r. Parlament Europejski podjął rezolucję w sprawie RLKS i ZIT. To bardzo dobry tekst dla rozwoju RLKS – niestety pełen słusznie krytycznych uwag do tych, którzy nie wykazali się odwagą we wdrożeniu wielofunduszowych LSR, ale i wskazujący na potrzebę np. szkoleń i lepszego promowania RLKS. Cieszy, gdy Parlament Europejski „uznaje sukces lokalnych grup działania w zarządzaniu projektami i apeluje o przyznanie bardziej wszechstronnego finansowania i rozważenie zwiększenia zakresu działalności lokalnych grup działania”.
Ostatnie punkty wskazują, że w nowym okresie programowania może zostać uznany za obowiązkowy RLKS we wszystkich funduszach.
Zachęcamy do lektury:

  • „Partnerstwo Tematyczne nr 22: obszar zainteresowania i zadania”
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020