Seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”

W dniu 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Organizatorem seminarium był Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Polską Siecią LGD – Federacją Regionalnych Sieci LGD w Polsce i Partnerstwem Tematycznym nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora.

Celem seminarium było zainicjowanie dyskusji w zakresie kierunków rozwoju mechanizmu RLKS w Polsce w kontekście Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) (2015/2224(INI)). W przedmiotowej rezolucji wskazano nie tylko na dużą rolę tego mechanizmu (jak i mechanizmu ZIT) dla rozwoju lokalnego, ale także na możliwość obowiązkowego zastosowania w nowym okresie programowania mechanizmu RLKS we wszystkich programach operacyjnych. W Polsce mechanizm RLKS jest zastosowany obecnie w formule bezpośredniej tylko w dwóch województwach na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybołówstwa oraz w 7 miastach, tylko w jednym województwie. Uczestnicy seminarium dyskutowali nad tym czy, a jeśli tak – to jak rozszerzyć zastosowanie mechanizmu RLKS, aby zarówno instytucje wdrażające, jak i przede wszystkim społeczności lokalne mogły przygotować się do rosnącej roli mechanizmu RLKS w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego.

Czytaj więcej

Konkurs Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny prowadzi obecnie ósmą edycję Nagrody Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tej edycji jest pomoc migrantom.

Nagroda, która ma łączną wartość 50 000 euro i może być podzielona pomiędzy pięciu zwycięzców, ma wyróżnić inicjatywy, realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby fizyczne, mające na celu poprawę życia migrantów oraz wspieranie ich integracji w społeczeństwie.

Termin zgłoszeń upływa 9 września 2016.

 

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej

Konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Zapraszamy do konsultacji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest ona rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów.
Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwem.

 

Czytaj więcej

Konkurs kulinarny na najlepsze dania z Papryki

 Konkurs kulinarny na najlepsze danie z papryki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” rozpoczynając realizację projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, pływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze potrawy i dania z papryki. Konkurs finansowany jest w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów (osób prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, grup nieformalnych (kół gospodyń wiejskich), czy też szkół i klas o profilu gastronomicznym.

Czytaj więcej