Partnerstwo lokalne – działajmy razem

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu zaprasza do udziału w konferencji „Partnerstwo lokalne – działajmy razem”, która odbędzie się 28-29 września 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. Red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisko.

Celem konferencji jest promocja idei działania partnerskiego na rzecz regionu radomskiego przez instytucje, organizacje i samorządy lokalne. W programie są m.in. wystąpienia na temat założeń i metod budowania partnerstwa lokalnego, roli partnerstwa w ożywieniu społeczno-gospodarczym
oraz potencjału i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki współpracy partnerskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji (w załączeniu). Prosimy również o przesłanie do 18 września br. Potwierdzenia udziału w konferencji oraz informacji na temat rezerwacji noclegu – pocztą elektroniczną, na adres: m.jagielska@wup.mazowsze.pl lub a.fijalkowska@wup.mazowsze.pl

Program konferencji

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW tutaj (plik „Zaktualizowana Księga..”).

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020″.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Czytaj więcej

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

 •  II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW
 • wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Czytaj więcej

Akademia Umiejętności Animatora LGD

Akademia Umiejętności Animatora to operacja realizowana przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, której celem jest podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji lokalnej poprzez przygotowanie animatorów do inicjowania ciekawych zdarzeń we własnym środowisku lokalnym

Organizatorzy przeprowadzą otwartą rekrutację uczestników za pośrednictwem opracowanego na potrzeby projektu formularza rekrutacyjnego.

Program warsztatów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • kluczowe cechy podejścia LEADER oraz wykorzystanie LSR do realizacji zadań animacyjnych
 • kim jest animator w środowisku lokalnym,
 • diagnozowanie problemów i potrzeb oraz analiza zasobów lokalnych
 • elementy treningu umiejętności społecznych, warsztat motywacyjny
 • strategie mobilizowania społeczności lokalnych i ich organizacji,
 • partycypacyjne metody planowania i realizacji działań, w tym planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
 • budowanie partnerstwa, formalizacja współpracy, zarządzanie partnerstwem,
 • projekty własne oraz granty i ich wykorzystanie jako narzędzia animacji – promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
 • zarządzanie projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, ewaluacja

Operacja „Akademia Umiejętności Animatora LGD” jest realizowana w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020 przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w terminie 31.07-31.10.2017 r. i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe LGD.

Źródło:  ksow.pl

Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim

Przedstawiamy Państwu publikację pt. „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim”. Publikacja wraz ze wszystkimi zawartymi w niej rekomendacjami jest efektem pracy Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych.

Istota realizacji tego Projektu polegała na utworzeniu Partnerstwa, które wypracuje rekomendacje z uwzględnieniem perspektyw: podmiotów zajmujących się problematyką młodzieży, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji oraz pracodawców i organizacji pracodawców.

Realizatorem projektu była Fundacja Fundusz Współpracy, która zaprosiła do Partnerstwa instytucje z województwa mazowieckiego reprezentujące wyżej wymienione perspektywy. Pełny skład Partnerstwa przedstawiony jest na str. 4-5 publikacji.

Elektroniczna wersja Rekomendacji  jest dostępna do pobrania poniżej

Pobierz publikację.