Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza Mazowieckie LGD na uroczystość 10-lecia LGD Wszyscy Razem

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem zaprasza Mazowieckie LGD na uroczystość X-lecia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, która odbędzie się 22 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach (gm. Odrzywół)

Porządek uroczystości:
12.00 – Uroczyste otwarcie.
– Prezentacja 10-letniej działalności LGD „Wszyscy Razem”.
– Prezentacja wybranych projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD.
– Zamierzenia na 2018r.
13.30 – Występ artystyczny Stowarzyszenia Babska Rzeczpospolita Klwów.
14.00 – Uroczysty obiad.

XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

lgd razem dla radomki

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową na załączonym Formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 28 lutego 2018 roku na podany poniżej adres korespondencyjny.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59-79-116 lub (022) 59-79-146, bądź drogą elektroniczną na adres krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub anna.gawlicka@mazovia.pl

Walne Zebranie Członków ELARD podjęło ważne decyzje na kolejne lata

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Laulasmaa (Estonia), odbyło się seminarium zorganizowane przez ELARD i Walne Zebranie Członków tej organizacji. Celem tych wydarzeń było podsumowanie Przewodnictwa Estonii, podjęcie stanowisk ELARD na następne lata oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Rady na lata 2018-2019.

Podczas Walnego Zebrania Członków ELARD potwierdziło swoje stanowisko odnośnie RLKS w latach 2021-2027. ELARD opowiada się za obligatoryjnym wdrażaniem RLKS we wszystkich krajach na wszystkich obszarach (wiejskich, miejskich i zależnych od rybactwa). Jest ważne, aby osiągnąć znaczące uproszczenie regulacji dla RLKS na poziomie UE dzięki jednego zbiorowi zasad dla wszystkich funduszy oraz utworzeniu jednego funduszu dla RLKS z udziałem przynajmniej 15% środków z każdego funduszu na poziomie krajowym.

W wyniku wyborów, nowym Przewodniczącym ELARD na lata 2018-2019 została Maria João Botelho z Portugalii (Przewodnicząca Portugalskiej Sieci LGD – Federation Minha Terra). Nowymi Wiceprzewodniczącymi będą: dotychczasowa Przewodnicząca ELARD – Kristiina Tammets z Estonii and Marion Eckardt ze Szwecji.

Podczas spotkania, Walne Zebranie Członków wybrało również Radę. Obok Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących, siedmioosobową Radę tworzą: Maria José Murciano (Hiszpania), Kirsten Birke Lund (Dania), Hartmut Berndt (Niemcy) and Radim Sršen (Czechy).

ELARD z zadowoleniem przyjął nowych członków z Włoch, Bułgarii i Rumunii. Niemcy stały się pełnoprawnym członkiem po okresie roku bycia członkiem stowarzyszonym.

Pobierz Notatkę prasową

Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 24 – Nowe spojrzenie na możliwości przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

Pobierz Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 24